Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, uwzględnił powództwo Frankowiczów i odfrankowił umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 29 marca 2005 r. zawartej z PKO BP S.A.

Podczas rozprawy 24 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot od Banku ponad 72 tys. zł. Zgodnie z postanowieniem Sądu, Bank miał zwrócić Frankowiczom także koszty procesu.

Sąd: kredyt faktycznie udzielony w złotówkach

Sąd Rejonowy uznał, iż faktycznie była to umowa kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich. Klauzule umowne dotyczące przeliczania kwoty kredytu, jak i jego poszczególnych rat według kursu franka szwajcarskiego ustalanego przez Bank są abuzywne.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził jednoznacznie, że kwestionowane przez Frankowiczów postanowienia umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów.

Zdaniem Sądu klauzule przeliczeniowe są niedozwolone, albowiem Frankowicze nie znali, choćby w przybliżeniu parametrów warunkujących wartości kursowe tworzonych przez Bank tabel kursów walut.

W ocenie Sądu, wykreślenie z umowy kredytu abuzywnych postanowień nie skutkuje nieważnością całej umowy, dlatego należało ją odfrankowić. Kredyt został udzielony w złotych polskich i jego rozliczenie także może być dokonane w złotówkach. Jest to słuszne tym bardziej, że Bank wypłacił Frankowiczom kwotę kredytu w złotówkach a nie we frankach szwajcarskich.

Sąd podzielił również poglądy wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Państwa Dziubak. Za wyrokiem Trybunału z 3 października 2019 r. Sąd stwierdził, że nie może zmienić czy zastąpić abuzywnych klauzul przeliczeniowych, a jedynie uznać te postanowienia umowne jako niewiążące Frankowiczów.

Wnioski

Aktualnie Sądy wydają korzystne dla Frankowiczów wyroki przeciwko PKO BP S.A., jak w omawianym przypadku uznając, iż koniecznym jest odfrankowienie umowy kredytu.

Przy orzekaniu Sądy uwzględniają orzeczenie TSUE w polskiej sprawie z 3 października 2019 r.

Frankowicze powinni działać i pozywać do Sądu Bank PKO BP S.A. w sprawie kredytów Własny Kąt Hipoteczny. Ta umowa kredytu zawiera niedozwolone klauzule i może być skutecznie odfrankowiona!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium