Naprawdę jest o czym pisać, chcąc przedstawić zwycięstwa Frankowiczów z mBankiem. Tylko w październiku zapadło kilkanaście korzystnych dla Frankowiczów wyroków. Dzisiaj opisujemy dwa z nich, które zapadły tego samego dnia – unieważniając oraz odfrankowiając umowy kredytowe.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, unieważniając umowę wyrokiem z 2 października 2020 r. (sygn. akt II C 1546/18) wskazał, że w umowie kredytowej z 11 lipca 2008 r. znajdują się abuzywne zapisy, pozwalające na dowolne kształtowanie wysokości należnego świadczenia przez Bank. Po ich wyeliminowaniu, umowa uległa unieważnieniu ze względu na brak podstawy prawnej do jej utrzymania. Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców zwrot ponad 820 000 zł. Koszty procesowe poniósł Bank.

W przypadku wyroku z tego samego dnia, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej (sygn. akt I C 814/19), doszło do odfrankowienia umowy kredytowej. Co ciekawe powództwo zostało wniesione przez Bank, który wypowiedział Kredytobiorcy umowę powołując się na zwłokę w płatnościach. Sprawa dotyczyła kredytu złotowego, który został przewalutowany na kredyt indeksowany do CHF. Powództwo Banku zostało oddalone gdyż – zdaniem Sądu – Kredytobiorca nie był w zwłoce. Sąd stwierdził abuzywność klauzul indeksacyjnych i unieważnił aneks przewalutowujący umowę oraz jednocześnie zasądził dalsze obowiązywanie umowy kredytowej, ale z zastosowaniem oprocentowania LIBOR.

Podsumowanie

Orzecznictwo polskich sądów się stabilizuje i jest korzystne dla Frankowiczów. Widać to doskonale po ilości wyroków, które zapadają przeciwko Bankom wiodącym prym w kredytach frankowych.

Nawet kredyty przewalutowane podlegają ocenie przez Sądy i to z pozytywnym wynikiem dla Kredytobiorców. Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium