O ile, na skutek orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, sprawy kredytów frankowych są chętnie komentowane przez media oraz powszechnie kojarzone przez Polaków, to sprawy polisolokat wciąż pozostają w ich cieniu.

Okazuje się jednak, że tak jak umowy kredytów indeksowanych albo denominowanych do waluty obcej – franka szwajcarskiego, także umowy dotyczące m.in. grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, powiązanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą być unieważnione na tych samych podstawach!

Dlatego w dzisiejszym artykule chciałbym przytoczyć orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 maja 2020 r. (XXV C 725/17), którym Sąd zasądził na rzecz powódki ponad 90 tys. zł.

Sąd: nieuczciwe warunki w umowach nie są wiążące dla konsumenta

W omawianej sprawie Sąd skorzystał z przepisów, które są powszechnie stosowane w sprawach frankowych tj. z art. 3851 § 1 k.c. Zgodnie z nim, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W wydanym wyroku Sąd uznał, że zakwestionowane przez powódkę postanowienia nie wiążą jej i nie mogą zostać zastąpione innymi postanowieniami. Z tego też powodu, pozwany jest zobowiązany zwrócić powódce całą zainwestowaną przez nią kwotę, pomniejszoną o kwotę już wypłaconą. Bez zakwestionowanych postanowień określających główne świadczenia stron nie jest bowiem możliwe utrzymanie tego stosunku zobowiązaniowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wprost powołał się na wyrok TSUE z 3 października 2019 r. wydany w sprawie C-260/18 tj. w sprawie Państwa Dziubak.

„Wskazać należy, że Dyrektywa 93/13/EWG jednoznacznie przewiduje w art. 6 ust. 1, że Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 maja 2021 r. XXV C 725/17)

Sąd orzekający nie miał wątpliwości, że pozwane towarzystwo uzyskało bez podstawy prawnej korzyść majątkową kosztem powódki.

Podsumowanie

Konsument w relacji z podmiotem profesjonalnym jest zazwyczaj stroną słabszą. Przedstawiane umowy rzadko kiedy podlegają jakimkolwiek negocjacjom, a rola konsumenta polega jedynie na złożeniu podpisu we wskazanym miejscu umowy.

Dlatego też – i z takim poglądem zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie – warunki umowy zawieranej z konsumentem powinny być sporządzane w sposób maksymalnie zrozumiały i jasny oraz zawierać dostatecznie wyraźnie przedstawione koszty, jakie konsument będzie musiał ponieść w związku z trwaniem umowy i ewentualnym jej przedwczesnym zakończeniem.

Kancelaria Szołajski Legal Group reprezentuje konsumentów w sporach z podmiotami oferującymi polisolokaty. Jeżeli zastanawiasz się nad dochodzeniem swoich praw, zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium