Po raz kolejny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął po stronie Frankowiczów nakładając kary na kolejne dwa Banki w związku z postanowieniami umów odnoszącymi się do ustalania kursów walut.

Informacje o karze dla Banku PKO BP S.A. w wysokości 40 741 440 zł oraz dla Banku Pekao S.A. w wysokości 21 088 642 zł przedstawiono 19 października 2020 r. W ocenie Prezesa UOKiK Banki mogły dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie byli w stanie przewidzieć wysokości płaconych przez nich rat.

Odnosząc się do warunków ustalania kursów, Prezes UOKiK wskazał, że są one nieprecyzyjne oraz ustalane dowolnie.

Niedozwolone postanowienia w umowach PKO BP

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone m.in. następujące postanowienia wzorca umowy stosowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie:

„W każdym dniu roboczym PKO BP SA sporządza Tabelę kursów, zawierającą obowiązujące kursy sprzedaży i kupna walut, i udostępnia ją klientom m.in. w oddziałach oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.pkobp.pl. Do przygotowania Tabeli kursów wykorzystywane są kursy międzybankowe z chwili sporządzania Tabeli kursów.” oraz

„PKO BP SA ma prawo do zmiany kursów wymiany walut określonych w Tabeli kursów w przypadku, gdy w ciągu dnia nastąpi zmiana średniego kursu międzybankowego przynajmniej jednej z walut wymienionych w tej Tabeli o co najmniej 0,1%, w stosunku do kursu międzybankowego będącego podstawą opracowania poprzedniej Tabeli kursów. W powyższym przypadku, PKO BP SA po ustaleniu nowych kursów kupna i sprzedaży walut opublikuje je w sposób określony w pkt 5. Ustalone w powyższy sposób kursy waluty obowiązują do chwili publikacji kolejnej Tabeli kursów.”

Co ważne, Prezes UOKiK zakazał ich wykorzystywania.

Niedozwolone postanowienia w umowach Pekao

W przypadku Banku Pekao S.A. za niedozwolone zostało uznane postanowienie, zgodnie z którym:

„Przy udzielaniu i obsłudze kredytów denominowanych/indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Bank stosuje kursy waluty, w której ewidencjonowany jest kredyt, określone w sporządzanej przez Bank tabeli podstawowych kursów walut. Tabela podstawowych kursów walut sporządzona jest na podstawie rynkowych kursów kupna i sprzedaży walut, przy uwzględnieniu przyjętych przez Bank założeń budżetowych dotyczących dochodów z tytułu różnic kursowych oraz względów konkurencyjności. Ustalanie przez Bank podstawowych kursów walut, w zależności od zmiany rynkowych kursów kupna i sprzedaży walut, odbywa się raz lub więcej razy w ciągu dnia roboczego, z zastrzeżeniem, że sobota nie jest traktowana jak dzień roboczy.”

Również w tym przypadku, Prezes UOKiK zakazał wykorzystywania tego postanowienia przez Bank.

Podsumowanie

Mimo, że decyzje Prezesa UOKiK nie są jeszcze prawomocne, są dowodem ujednolicania się stanowiska Urzędu wobec Banków w sprawie kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej.

Nie jest to bowiem pierwsza tego typu decyzja wydana w sprawach przeciwko Bankom.

Z informacji udzielanych przez Urząd wynika, że decyzje w podobnych sprawach Prezes UOKiK wydał już wobec:

  • Banku Millennium (nakładając karę 10,4 mln zł),
  • BNP Paribas (26,6 mln zł),
  • Deutsche Bank Polska (prawie 7 mln zł kary),
  • Getin Noble Bank (prawie 13,5 mln zł),
  • Santander Bank Polska (23,6 mln zł).

Ponadto, Urząd prowadzi także postępowania wobec dwóch innych banków:

  • Banku BPH,
  • Raiffeisen Bank International AG.
Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium