Kolejne wyroki sądowe w sprawach frankowych potwierdzają korzystną dla Kredytobiorców linię orzeczniczą. Tym razem przedstawimy wyroki w sprawach przeciwko Getin Noble Bank.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, 16 listopada 2020 r. oddalił powództwo Banku przeciwko Kredytobiorcom, jednocześnie unieważniając umowę kredytową zawartą w 2007 r. W przedmiotowej sprawie to Bank wystąpił z powództwem przeciwko Frankowiczom, wcześniej wypowiadając umowę.

Sąd stwierdził, że w momencie złożenia przez Bank wypowiedzenia umowy Kredytobiorcy na podstawie umowy uiścili większą kwotę niż tę, którą otrzymali od Banku. Mimo to Bank wezwał ich do zapłaty ponad 300 000 zł, podczas gdy kwota kredytu zawarta w umowie wynosiła 200 000 zł. W takiej sytuacji, zdaniem Sądu, wypowiedzenie umowy było nieuzasadnione.

Ponadto, biorąc pod uwagę klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie, które zdaniem Sądu wypełniały przesłanki abuzywności, należy uznać przedmiotową umowę za nieważną. Według Sądu nie istnieją w polskim prawie przepisy, które pozwalałyby na utrzymanie umowy po wykluczeniu z niej abuzywnych klauzul.

Co istotne, Sąd zauważył, że nawet jeśli hipotetycznie umowa mogłaby funkcjonować z wykluczeniem klauzul abuzywnych to zgodnie z orzecznictwem TSUE niemożliwe jest rekonstruowanie umowy stron wbrew woli kredytobiorcy. Nie byłoby więc możliwe utrzymanie umowy w mocy, gdyż Kredytobiorcy wyraźnie dążyli do jej unieważnienia.

Wnioski

Orzecznictwo polskich Sądów jest stabilne i korzystne dla Frankowiczów.

Umowy zawierane z Getin Noble Bank lub jego poprzednikami prawnymi zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu. Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej