Konsekwentnie pokazujemy, że Banki przegrywają sprawy frankowe. Umowy zawierające klauzule abuzywne są przewalutowywane lub unieważniane. Dzisiaj opisujemy wyrok, w którym Sąd – pierwotnie przekonany do odfrankowienia umowy – zdecydował się na jej unieważnienie.

W wyroku z 17 listopada 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził nieważność umowy kredytu frankowego indeksowanego zawartej z Polbankiem (obecnie Raiffeisen International) w 2008 r. Co ciekawe, pierwotnie Kredytobiorcy wnosili o odfrankowienie umowy, a dopiero w trakcie procesu dodali roszczenie jej unieważnienia.

Sąd był skłonny odfrankowić umowę i w tym celu został powołany biegły sądowy. Podstawą do odfrankowienia umowy miały być klauzule odnoszące się do przeliczeń kursowych zawarte w umowie oraz w regulaminie kredytu.

 Jednak po wyeliminowaniu wadliwych zapisów z umowy, zdaniem Sądu, nie istnieją w polskim prawie przepisy pozwalające na jej utrzymanie. Według Sądu odfrankowienie było niemożliwe ze względu na niemożność określenia wysokości zobowiązania oraz rat. W wyroku została również odrzucona koncepcja przewalutowania kredytu z zastosowaniem średniego kursu NBP.

Ponadto Sąd uznał, że nawet jeśli odfrankowienie byłoby możliwe to rolą sądu nie jest aż tak daleko idąca ingerencja w treść stosunku prawnego między stronami. Biorąc to pod uwagę, Sąd zdecydował się na unieważnienie umowy kredytowej!

Podsumowanie

Umowy zawierane z Raiffeisen Bank International lub jego poprzednikami prawnymi zawierają klauzule abuzywne pozwalając na ich odfrankowienie lub unieważnienie.

Widać wyraźną zmianę linii orzeczniczej w sprawach frankowych, gdzie coraz częściej zapadają wyroki unieważniające i stwierdzające niemożność przewalutowania umowy.

Przy tak stabilnym i korzystnym orzecznictwie właśnie teraz jest najlepszy moment, aby działać i pozywać Banki! Zachęcamy, www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych