Przedstawiamy dwa postanowienia o zabezpieczenia powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG, oba z marca 2023 r. Instytucja prawa cywilnego, jaką jest zabezpieczenie roszczenia, dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest wraz z pozwem, a sąd ma obowiązek rozpatrzyć go w pierwszej kolejności. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku na późniejszym etapie procesu sądowego już po złożeniu pozwu, a Sąd rozpatruje taki wniosek bez zbędnej zwłoki.

Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność. W razie akceptacji przez Sąd wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

  1. Postanowienie z 3 marca 2023 r.

Na posiedzeniu niejawnym 3 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 7038/21. Sprawa z powództwa naszych Klientów toczy się przeciwko Raiffeisen Bank International AG z/s w Wiedniu.

Sąd udzielił Frankowiczom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej w czerwcu 2007 r. Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 3 marca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Warto podkreślić, że nasi Klienci spłacili dotychczas kapitał kredytu z powyższej umowy.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicze uiścili na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 131 921,18 zł oraz 118 804,74 CHF. Przy uwzględnieniu kursu średniego NBP z dnia wniesienia niniejszego wniosku (4,8185 PLN/CHF) stanowi to łączną kwotę 704 381 PLN, przekraczającą o 300 612,82 PLN wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowiczów tj. 403 769,00 PLN.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 20 lutego 2023 r.

Pozwem z 10 czerwca 2021 r. Frankowicze wystąpili przeciwko pozwanemu z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz banku kwot, jako żądaniem głównym pozwu.

  1. Postanowienie z 7 marca 2023 r.

Drugie postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego w sprawie naszych Klientów zapadło 7 marca 2023 r. Sprawa z powództwa Frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank International AG w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia ma sygn. akt XXVIII C 10911/21.

Na posiedzeniu niejawnym Sąd udzielił Frankowiczom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej w kwietniu 2007 r. Na czas trwania postępowania – od 7 marca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie – Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicze uiścili na rzecz pozwanego tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 105 634,75 zł oraz kwotę 71 555,26 CHF. Przy uwzględnieniu kursu średniego NBP z dnia wniesienia niniejszego wniosku (4,6870 PLN/CHF) stanowi to łączną kwotę 441 014,25 PLN, przekraczającą o 7 279,31 PLN wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowiczów tj. 433 734,94 PLN

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 25 stycznia 2023 r.

Pozwem z 13 sierpnia 2021 r. Frankowicze wystąpili przeciwko bankowi z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz banku kwot, jako żądaniem głównym pozwu.

Co jest ważne we wniosku o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek do sądu o zabezpieczenie powództwa musi spełniać 2 przesłanki:

  1. uprawdopodobnienie roszczenia, oraz
  2. wykazanie interesu prawnego.

To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dobrego umotywowania składanego dokumentu!

W powyższych sprawach nasi Klienci spłacili już nominalną wartość kapitału i wykazali słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości. Dobrze przygotowane i umotywowane wnioski przekonały Sąd do wydania obu postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca frankowy może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl! Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej