Bank Millennium posiada drugi co do wielkości w Polsce portfel kredytów wyrażonych w CHF. Charakterystycznym rodzajem umowy dla tego banku jest umowa indeksowana, gdzie kwota zobowiązania i waluta kredytu są określone w walucie polskiej. Wypłata takiego kredytu następuje w walucie polskiej – w dniu wypłaty kredytu ma miejsce przeliczenie do waluty CHF po aktualnym kursie.

Tak wyrażona kwota jest również podstawą do określenia przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych. Oznacza to, że spłata rat jest walucie polskiej, po aktualnym kursie wymiany tej waluty z dnia spłaty raty. Dodatkowo, Bank Millennium wprowadził mechanizm przeliczenia kursowego waluty stosując swoje tabele kursów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził stosowane przez Bank Millennium praktyki dotyczące klauzul umownych i umieścił je w rejestrze pod numerem 3178 i 3179 ze skutkiem następczym zakazu ich dalszego stosowania.

Sąd: jednostronne kształtowanie zobowiązania kredytobiorcy przez Bank

Opisując zwycięstwa Frankowiczów z Bankiem Millenium, tym razem przedstawiamy wyrok dotyczący umowy kredytu zawartego w 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 26 marca 2021 r. stwierdził nieważność umowy frankowej i zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 146 tys. zł oraz 11 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez stronę powodową, stwierdzając nieważność umowy na podstawie niemożności określenia świadczenia kredytobiorcy. Poprzez stosowanie swoich tabel kursów, Bank Millennium jednostronnie i dowolnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorcy, zakłócając tym samym równowagę kontraktową stron umowy kredytu. Fakt ten oznacza, że to kredytobiorca był narażony na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku. Równocześnie też, wobec braku jakichkolwiek kryteriów, nie przysługiwały mu żadne środki pozwalające na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. Bez żadnej wątpliwości stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażające go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy.

Tym samym Sąd potwierdził stanowisko Prezesa UOKiKu, określając te postanowienia umowy jako nieczytelne i niespójne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumenta. Ponadto kwestionowane postanowienia kształtowały obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z zasadą równorzędności stron.

Wnioski

Nawet tak duże banki jak Bank Millennium przegrywają sprawy o unieważnienie kredytów frankowych. W polskim orzecznictwie, opisane w artykule działania są uznawane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz rażąco naruszające interes konsumenta.

Warto sprawdzić zapisy umowy kredytowej i zacząć działać w swojej sprawie. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium