Nieważność umowy kredytu frankowego udzielonego przez PKO BP orzekł 13 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwotę 595.082,41 PLN.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego „Własny Kąt” na kwotę 230.369,29 CHF w styczniu 2008 r. na okres 240 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 16 lutego 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 23 czerwca 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa4 lipca 2023 r., na której zostali przesłuchani czterej Frankowicze. Przed rozprawą Sąd przesłuchał na piśmie dwóch świadków banku, którzy nie pamiętali sprawy zawarcia umowy przez Frankowiczów.

Sąd zarządził sporządzenie opinii biegłego sądowego, który potwierdził dochodzone przez Frankowiczów kwoty.

Jak orzekł Sąd?

W sprawie Sąd ustalił nieważność umowy kredytu wobec czterech Frankowiczów, natomiast zwrot rat zasądził tylko na rzecz dwójki Frankowiczów, którzy płacili raty kredytu. Rodzice jednego z Frankowiczów, jako strony umowy z bankiem, podpisali umowę kredytu, aby zwiększyć zdolność kredytową, jednak nie płacili rat kredytu.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd potwierdził, że umowa kredytu obarczona była niedozwolonymi klauzulami, a Frankowicze wystawieni byli na ryzyko kursowe. Bank nie dokonał obowiązku informacyjnego wobec Frankowiczów i nie poinformował ich o ryzyku kursowym i ryzykach wynikających z zawarcia kredytu denominowanego kursem CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie 13 lipca 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt IV C 490/21.

Od banku PKO BP S.A. na rzecz Frankowiczów Sąd zasądził kwotę 595.082,41 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 4 lipca 2023 r. Ponadto, zgodnie z decyzją Sądu, tytułem zwrotu kosztów procesu Frankowicze otrzymają od banku łącznie kwotę w wysokości 13.834 zł.

Wnioski

Wzorzec umowny PKO BP SA jest obarczony klauzulami abuzywnymi pozwalającymi na unieważnianie umowy kredytowej.

Klasyczne zapisy wzorcowe umowy „Własny Kąt” przesądzają o nieważności umowy, gdyż są obarczone postanowieniami niedozwolonymi, ponadto są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Fakt nienależytego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem frankowym stanowi podstawę do jego unieważnienia.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej