Sąd Okręgowy w Warszawie, 26 lutego 2020 r., prawomocnie oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia. W wyroku pierwszej instancji, z 19 lipca 2018 r. (sygn. I C 1632/18), spłacony kredyt indeksowany został odfrankowiony. Zasądzono także zwrot nadpłaconych rat w wysokości 74.000 zł.

Sąd Rejonowy: obowiązek usunięcia klauzul indeksacyjnych

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia stwierdził w wyroku, że mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytu jest nieuczciwy m.in. ze względu na przyznanie sobie przez bank prawa do jednostronnego ustalania świadczeń kredytobiorcy.

Sąd Rejonowy stwierdził, iż ma prawo i obowiązek usunięcia klauzul indeksacyjnych z umowy i zasądzenia na rzecz konsumenta kwot nienależne pobranych Bank w wyniku nieuczciwej indeksacji.

Apelacja: pytanie o status konsumenta powoda

Sądu Okręgowy w Warszawie oddalił apelację mBanku, w której Bank kwestionował status konsumenta powoda. Wskazywał przy tym, że sąd I instancji nie wyjaśnił, czy pozwana zaliczała odsetki od kredytu do kosztów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Sąd Okręgowy oddalił ten zarzut, gdyż oceny statusu konsumenta należy dokonywać na dzień zawarcia umowy i badać sytuację życiową konsumenta w świetle zawieranej umowy. Powódka zawarła kredyt w celu refinansowania poprzedniego kredytu, z którego wybudowała dom i w nim mieszkała wraz z rodziną.

Sąd Okręgowy: podziela argumentację sądu I instancji

W zakresie oceny abuzywności mechanizmu indeksacji do waluty CHF Sąd Okręgowy w całości podzielił i przyjął za własną niezwykle skrupulatną na gruncie prawa UE argumentację sądu I instancji.

Ponadto Sąd Okręgowy nie rozważał zawieszenia postępowania ze względu na pytania prawne skierowane czy to do Sądu Najwyższego, czy do TSUE.

Roszczenia w sprawie nie były związane z argumentacją dotyczącą nieważności umowy, albowiem Sąd Okręgowy potwierdził, że umowę kredytu można „odfrankowić”.

Wnioski

Sąd Okręgowy potwierdził, że spłacony kredyt indeksowany można odfrankowić i przyznać zwrot nadpłaty wynikającej z nieuczciwej indeksacji.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił zarzutu Banku, co do oceny statusu konsumenta, potwierdzając, że status konsumenta należy badać na dzień zawarcia umowy kredytu i jego sytuacji w chwili zawierania umowy kredytu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych