Sąd Apelacyjny w Poznaniu unieważnił prawomocnie umowę kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 4 kwietnia 2008 r. udzielonego przez Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 1205/18 zapadł 13 stycznia 2020 r.

Sąd rozpatrywał apelację Banku Santander Bank S.A. (następcę prawnego Kredyt Bank S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10 lipca 2018 r.

Wyrok I instancji

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił powództwo Frankowiczów i stwierdził nieważność umowy kredytu z uwagi na sprzeczność umowy z przepisami kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego. Zasądził także na rzecz Frankowiczów zwrot wpłaconych rat kredytu w wysokości 222.214,42 zł.

Zdaniem Sądu Okręgowego umowa kredytu nie wskazuje jednoznacznie kwoty i waluty udzielonego kredytu (czy jest to kwota 275.000 PLN czy jej równowartość w CHF?)

Sąd Okręgowy potwierdził, że umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne dotyczące zastosowanego przez Bank kursu waluty CHF, służącej do przeliczania kwoty udzielenia kredytu i wysokości rat kredytu.

Bank samodzielnie ustalał kursy walut w swojej tabeli kursów i Frankowicze nie wiedzieli jaka jest rata ich kredytu w złotych.

Bank wystawiał Frankowiczów na nieograniczone ryzyko walutowe, co jest niezgodne z Dyrektywą konsumencką. Kwestionowanie tych zapisów znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok II instancji – prawomocny

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego i potwierdził, że umowa kredytu jest nieważna.

Warto podkreślić, że zakwestionowana umowa była umową kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego i obydwa Sądy uznały ją za nieważną.

Wnioski

Kolejny prawomocny wyrok Sądu unieważniający umowę kredytu indeksowanego potwierdza słuszność podejmowania przez Frankowiczów drogi sądowej przeciwko bankom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej