Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Banku BPH i odfrankowił umowę kredytu CHF zawartą w 2005 r. przez GE Money Bank. Wyrok z 18 września 2019 r. jest prawomocny!

Stanowisko Sądu Okręgowego

Powództwo frankowiczów uwzględnił 12 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie. Nakazał bankowi usunięcie z umowy mechanizmu indeksacji zadłużenia do franków szwajcarskich CHF.

Umowa kredytu została odfrankowiona i kredytobiorcy spłacają raty w oparciu o faktycznie udzielony kapitał w złotówkach PLN, z pozostawieniem oprocentowania LIBOR oraz marży jak dla kredytu we frankach szwajcarskich.

Dodatkowo Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz frankowiczów zwrot nadpłaty rat kredytowych na kwotę prawie 65.000 zł.

Sąd Apelacyjny: klauzula indeksacyjna jest abuzywna

Rozpatrując apelację banku, Sąd Apelacyjny w Krakowie potwierdził słuszność wywodów Sądu Okręgowego i oddalił apelację.

Sąd Apelacyjny potwierdził, iż „klauzula indeksacyjna zawarta w umowie kredytu jest abuzywna jak również jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów – frankowiczów”.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy słusznie uznał, że kredyt miał charakter złotówkowy, a nie walutowy. Fakt, że jest to kredyt udzielony w złotówkach wynika z treści umowy kredytu, a indeksacja do franka szwajcarskiego służyła tylko do rozliczenia.

Podsumowanie

Jak wskazują Sądy obu instancji, kredyt udzielony frankowiczom miał być spłacany w złotówkach. Kredytobiorcom nigdy nie wypłacono kredytu we frankach szwajcarskich CHF, a cel udzielonego kredytu dotyczył zapłaty w złotówkach.

Sąd Apelacyjny potwierdził, iż umowa kredytu musi zostać odfrankowiona. Kredyt został udzielony w złotówkach i oprocentowany według stawki LIBOR (dla franka szwajcarskiego) dodając do kosztów marżę banku.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium