Sąd Apelacyjny w Warszawie, 9 stycznia 2020 r. potwierdził prawomocnie odfrankowienie kredytu w Getin Banku. W sprawie V ACa 698/18, Sąd oddalił apelację Getin Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 maja 2018 roku (I C 1184/16).

Umowę o kredyt indeksowany kursem CHF Frankowicze zawarli 13 listopada 2007 r. W 2014 r. zaprzestali spłacania rat kredytu, a w 2015 r. Bank wypowiedział umowę. Następnie Bank wystąpił z powództwem przeciwko Frankowiczom o zapłatę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Frankowicze wnieśli o oddalenie powództwa twierdząc, że umowa kredytu jest niezgodna z prawem i zawiera klauzule abuzywne. Zatem to Bank powinien zwrócić im nadpłatę.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Banku stwierdzając, że stanowisko Frankowiczów jest słuszne, a umowę kredytu należy odfrankowić.

W sprawie występował Rzecznik Finansowy, który w swojej opinii potwierdził, iż umowa o kredyt indeksowany kursem CHF, to faktycznie umowa kredytu w PLN „jedynie” indeksowanego klauzulami abuzywnymi do CHF.

Sąd Okręgowy potwierdził abuzywność wskazywanych przez Frankowiczów klauzul umownych i odfrankowił umowę kredytu.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie złożył Bank.

Sąd Apelacyjny rozpatrywał apelację Banku 9 stycznia 2020 r. Stwierdził, że apelacja jest nieuzasadniona i oddalił ją.

Sąd Apelacyjny potwierdził prawidłowość uzasadnienia Sądu Okręgowego i właściwe zastosowanie Dyrektywy konsumenckiej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium