Nieważność w całości umowy kredytu „frankowego” (kredytu indeksowanego do waluty CHF) potwierdził 10 lipca 2019 r. Warszawski Sąd Apelacyjny. W ten sposób WSA oddalił apelację Banku Millenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

Orzeczenie

Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji stwierdził, że umowa łącząca kredytobiorcę z pozwanym bankiem jest nieważna z uwagi na wprowadzenie w niej niedozwolonych zapisów (abuzywnych). Chodzi o klauzule indeksacyjne, wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klauzule te były przedmiotem postępowania prowadzonego przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W umowie kredytowej brakowało określenia sposobu ustalania kursów walut, według których dokonywano indeksacji kwoty zobowiązania umownego i obliczenia rat – stosowano Tabelę Kursów Walut Obcych, która była jednostronnie ustalana przez Bank.

Takie działanie banku naruszało w sposób rażący interesy konsumentów, albowiem wystawiało ich na jednostronne ryzyko walutowe.

Sąd Apelacyjny w całości zaakceptował wyrok Sądu Okręgowego i oddalił apelację Banku Millenium.

Skutki

Ponieważ wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, Bank Millenium wypłacił Kredytobiorcy:

  1. ponad 20.000 CHF, tytułem zasądzonego roszczenia i odsetek ustawowych;
  2. ponad 35.000 zł, tytułem zasądzonego roszczenia i odsetek ustawowych oraz kosztów procesu.

Kredytobiorca zapłacił bowiem bankowi więcej niż pożyczył, a że należność spłacał w złotówkach i we frankach szwajcarskich, Sąd zasądził zwrot w obu walutach.

Wyrok TSUE

Wyrok WSA jest zgodny również z opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 maja 2019 r. oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak.

Wystawianie konsumentów na jednostronne ryzyko walutowe poprzez zastosowanie dwóch różnych kursów waluty w obrębie jednego stosunku prawnego – kursu kupna przy wypłacie oraz kursu sprzedaży przy spłacie kredytu – rażąco narusza interesy konsumentów chronione przez prawo unijne!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej