Nasz Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank – Frankowicz otrzymał zasądzone kwoty!

Mamy kolejny prawomocny wyrok dla naszego Klienta tym razem w sprawie przeciwko mBankowi. Sąd Apelacyjny w Warszawie przychylił się do wyroku sądu I instancji i utrzymał wyrok z I instancji unieważniajacy umowę frankowego kredytu hipotecznego zawartego w lutym 2007 r. Frankowicz otrzymał ponad 56 tys. zł oraz prawie 35 tys. franków.

Nasz Klient zawarł umowę kredytu frankowego z mBankiem na kwotę 300.000 zł na okres 30 lat.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji?

Po rozpoznaniu sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank o zapłatę i ustalenie, 25 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo główne unieważniając umowę o kredyt hipoteczny.

Sąd zasądził dla naszego Klienta kwoty: 59.391,53 PLN oraz 34.880,74 CHF9.358,73 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od 31 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd przyznał Frankowiczowi 12.274 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 10 lipca 2020 r., następnie odpowiedź na pozew 19 września 2020 r., zaś replika 6 kwietnia 2021 r. W sprawie odbyła się jedna rozprawa21 września 2021 r., podczas której został przesłuchany nasz Klient jako powód, nie było dowodu z opinii biegłego sądowego. Wyrok w sprawie został wydany 25 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I C 2652/20).

Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie?

Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego z 25 kwietnia 2022 r. odbyła się 11 lipca 2023 r. Wyrok zapadł 27 lipca 2023 r., a Sąd Apelacyjny zasądził dla naszego Klienta następujące kwoty: 56.318,82 PLN oraz 34.880,74 CHF9.358,73 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od 22 września 2021 r. do dnia zapłaty.

Zmiana zasądzonych kwot polegała na oddaleniu roszczenia na kwotę 3.072,71 zł tytułem ubezpieczenia nieruchomości oraz zmiana daty, od której należą się odsetki dla Frankowicza. Dodatkowo Sąd zasądził kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny uznał, że ubezpieczenie nieruchomości było odrębną kwestią i dawało ochronę Frankowiczowi. Ponadto Sąd Apelacyjny zmienił wyrok I instancji i zasądził odsetki od dnia następującego po dniu rozprawy w I instancji tj. od dnia 22 września 2021 do dnia zapłaty, a nie od dnia wezwania do zapłaty.

Bank wykonał wyrok – Nasz Klient otrzymał na konto bankowe zasądzone kwoty, w tym koszty zastępstwa procesowego za obie instancje oraz odsetki. Natomiast rozliczane są kwoty należne naszemu klientowi, które nie zostały objęte pozwem. Bank przesłał propozycje porozumienia kompensacyjnego, co do pozostałych kwot.

Podsumowanie

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej