Od 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma możliwość przedstawienia istotnego dla sprawy poglądu z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. To uprawnienie Prezesa UOKiK nawiązuje do znanej prawu rzymskiemu instytucji amicus curiae (przyjaciela sądu). Skorzystanie uprawnienia jest możliwe, o ile przemawia za tym interes publiczny.

Także na wniosek skierowany przez frankowiczów, Prezes UOKiK może przedstawić swoją opinię. Należy jednak pamiętać iż opinia taka powinna być traktowana jedynie jako oświadczenie wiedzy organu antymonopolowego. Istotny podgląd Prezesa Urzędu nie ma wartości dowodowej i nie może zastępować środków dowodowych w sprawie. Wskazywane w opinii okoliczności faktyczne powinny być potwierdzone w procesie, a wymienione środki dowodowe przeprowadzone w postępowaniu sądowym.

Sprawy frankowiczów

Z uwagi na interes publiczny oraz kwestię ochrony konsumentów, Prezes UOKiK wielokrotnie wydawał istotne poglądy w sprawach frankowiczów.

Uzasadniając interes publiczny Prezes Urzędu stwierdza, iż „skala zjawiska oraz społeczne skutki sytuacji, w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, którzy zawarli z bankami umowy kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF oraz powszechność stosowania przez banki niedozwolonych postanowień uzasadnia przesłankę występowania Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie w granicach interesu publicznego.”

Odnosząc się natomiast do kwestii ochrony konsumentów, Prezes Urzędu stwierdza, iż sprawy frankowiczów są związane z postanowieniami umownymi stosowanymi w relacjach przedsiębiorcy z konsumentami.

W takim istotnym poglądzie Prezes UOKiK szczegółowo omawia niedozwolone postanowienia umowne zawarte w konkretnej umowie kredytu. Przedstawia także swoje stanowisko, wskazując na sprzeczność postanowień z dobrymi obyczajami oraz rażące naruszenie interesów konsumentów.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w prowadzonej przed Sądem sprawie frankowiczów.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej