Prezes UOKiK opublikował 16 grudnia 2019 r. Stanowisko w sprawie skutków orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak dla umów kredytu walutowego zawieranych przez konsumentów z innymi bankami.

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. Skutki wyroku TSUE odnoszą się do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone.
  2. Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Prezes UOKiK jednoznacznie podkreśla, że orzeczenie TSUE ma znacznie nie tylko dla sprawy Państwa Dziubak, ale również dla innych spraw rozstrzyganych przez Sądy, w których zastosowanie mają przepisy prawa UE interpretowane przez Trybunał!

W swoim stanowisku stwierdza ponadto, że unieważnienie umowy możliwe jest tylko za zgodą konsumenta i takie rozwiązanie często może być dla konsumenta korzystne.

Poza tym, w ocenie Prezesa UOKiK, nie można stosować przepisu kodeksu cywilnego odnoszącego się do średniego kursu NBP w miejsce nieważnych, niedozwolonych postanowień umów kredytowych w CHF!

Odnosząc się do żądań banków o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej, Prezes UOKiK nie widzi żadnych podstaw prawnych, aby banki były uprawnione do żądania jakichkolwiek sum pieniężnych od swoich klientów.

W stanowisku Prezes UOKiK jednoznacznie stwierdza, iż formułowanie roszczeń banków wobec konsumentów o wynagrodzenie za korzystnie z kapitału lub odsetek jest sprzeczne z Dyrektywą 93/13/EWG, której celem jest zapewnienie ochrony konsumentów!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium