W związku z trudną sytuacją finansową, wynikającą z epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy mogą odroczyć lub umorzyć składki ZUS.

Odroczenie składek ZUS

Odroczenie składek ZUS następuje na wniosek przedsiębiorcy (o odroczenie składek na 3 miesiące). Można go złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS albo na adres e-mail właściwego oddziału ZUS, w takim przypadku do przesyłanej wiadomości załącza się zeskanowany i podpisany wniosek.

Wniosek przedsiębiorcy musi być uzasadniony. Zatem w treści wniosku przedsiębiorca musi wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy, a w konsekwencji na brak możliwości opłacenia składek w terminie.

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość, do wniosku dołączają sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 rok. Zaś inni przedsiębiorcy składają sam wniosek bez załączników.

Aktualnie wzór wniosku dotyczy okresu od lutego do kwietnia 2020 r., jednak już w kwietniu będzie można składać wnioski za kolejny okres.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca podpisuje z ZUS stosowną umowę na odroczenie składek.

Jeżeli sytuacja przedsiębiorcy nie poprawi się, może on składać kolejny wniosek o odroczenie składek.

Umorzenie składek

Przedsiębiorcy, których epidemia koronawirusa dotknęła najbardziej – czyli branż szczególnie narażonych na straty – mogą wnioskować o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne. Warto wymienić tutaj przedsiębiorstwa z branży transportowej, turystycznej, rozrywkowej czy handlowej.

Przedsiębiorca może złożyć skuteczny wniosek o umorzenie składek na ZUS jeżeli wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić składek, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy i jego rodziny.

Uzasadnieniem takiego wniosku są w szczególności straty materialne poniesione w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujące, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić przedsiębiorcę możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Zdaniem Szołajski Legal Group, dla kilku najbardziej narażonych branż takim nadzwyczajnym zdarzeniem jest epidemia koronawirusa. Przedsiębiorcy najbardziej dotknięci stratami winni składać również wnioski o umorzenie składek!

Tarcza Antykryzysowa

Zgodnie z zapowiedzią w specjalnej ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową zostaną wprowadzone dodatkowe mechanizmy zwolnienia ze składek na ZUS dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych Przedsiębiorców, warunkiem ma być znaczne obniżenie miesięcznych przychodów między lutym a marcem 2020 roku.

Prawdopodobnie będzie to objęte wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS podobnym do wniosku o umorzenie składek ZUS – uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami – stanem epidemii koronawirusa w Polsce.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium