Uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 r. otwiera drogę do sądowego unieważniania toksycznych kredytów waloryzowanych kursem CHF także przedsiębiorcom!

Jak czytamy w orzeczeniu SN o sygn. akt III CZP 40/22 „sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu”. Powyższy zarzut nieważności umowy kredytu jako sprzecznej z ustawą jest zarzutem uniwersalnym, niezależnym od tego czy kredytobiorca zostanie zakwalifikowany jako konsument, czy też jako przedsiębiorca.

Nie ma znaczenia kto zawarł umowę

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy nie decydowali się na pozwanie banku do sądu ze względu na nikłe szanse wygrania sprawy. Jednak uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygnęła dotychczasowe wątpliwości występujące w orzecznictwie, w sprawach dotyczących kredytów frankowych, a w szczególności dla tych kredytobiorców, którym nie przysługiwał status konsumencki w chwili zawarcia umowy.

Nie ma znaczenia, czy umowę z bankiem zawarł konsument czy przedsiębiorca. Fakt, że w umowie znalazły się postanowienia, przyznające bankowi dowolność w określaniu kursu waluty obcej prowadzi do unieważnienia całej umowy lub jej poszczególnych zapisów, czyli odfrankowienia.

Sprawy frankowe przedsiębiorców bardziej skomplikowane

Ponieważ sprawy kredytów frankowych zawartych przez przedsiębiorców charakteryzuje znaczne skomplikowanie, wymagają większego nakładu pracy i czasu oraz specjalistycznej wiedzy. Warto jednak przeznaczyć na wynagrodzenie kancelarii wyższe honorarium, niż w przypadku standardowych postępowań dotyczących unieważnienia kredytu konsumenckiego. Zwrot niesłusznie zapłaconych bankowi rat będzie dużo wyższy. Koszty sądowe dla przedsiębiorców również są wyższe niż w przypadku konsumentów (tutaj wynoszą 5 proc. wartości przedmiotu sporu).

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową pozwala na definitywne pozbycie się toksycznego zobowiązania, brak obowiązku dalszej spłaty rat oraz możliwość wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości i swobodnego dysponowania nią. Do dodatkowych korzyści z unieważnienia umowy kredytowej zalicza się zyski na różnicach kursowych pod warunkiem spłacania kredytu bezpośrednio w walucie obcej oraz ustawowe odsetki za opóźnienie.

Także przedsiębiorcy, którzy już spłacili całość kredytu w CHF na firmę, mogą domagać się w sądzie unieważnienia takiej umowy.

Podsumowanie

Podjęcie uchwały SN z 28 kwietnia 2022 r. jest ważnym krokiem dla jednolitej i stabilnej linii orzecznictwa w polskich sądach w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Przedmiotową uchwałą przedsiębiorcy zostali w pewnym stopniu zrównani z konsumentami.

Prawdopodobnie wkrótce sądy zostaną zalane nową falą pozwów frankowych, w których to przedsiębiorcy pogłębią istniejący już po stronie banków kryzys frankowy.

Wybór wyspecjalizowanej kancelarii z dużym doświadczeniem i fachową wiedzą jest kluczowym aspektem dla kredytobiorcy przedsiębiorcy. Kancelaria Szolajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium