Konsekwentnie pokazujemy porażki mBanku w sprawach przeciwko Frankowiczom. Opisywaliśmy już wyroki unieważniające i odfrankowujące umowy kredytowe, wydane przez sądy I instancji. Dziś przegrana mBanku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 W opisywanym wyroku, wydanym 26 października 2020 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt I ACa 215/20) zapadł wyrok unieważniający umowę kredytową mBanku zawartą 10 lipca 2007 r.

Zmiana orzecznictwa po wyroku TSUE

Co bardzo istotne, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt I C 653/17), który przeliczył umowę wg średniego kursu NBP. Wyrok w pierwszej instancji zapadł 5 września 2019 r., a więc tuż przed wyrokiem TSUE w sprawie  Państwa Dziubak. Sprawa ta doskonale obrazuje więc, jak dużo się zmieniło dzięki wyrokowi TSUE.

Unieważniając umowę Sąd Apelacyjny wskazał, że zawarty w niej mechanizm indeksacji oparty o Tabelę Kursów Walut banku jest klauzulą abuzywną i podlega usunięciu z umowy. W świetle polskiego prawa nie istnieją przepisy pozwalające na zastąpienie takiego wadliwego mechanizmu, co w konsekwencji przekłada się na unieważnienie całej umowy.

Ostateczne, Sąd zasądził na rzecz Powódki 370 000 zł oraz zwrot kosztów procesowych, które ponosi Bank. Wyrok jest prawomocny.

Wnioski

Pozywając Bank należy liczyć się, że sprawa może ostatecznie trafić do Sądu Apelacyjnego. Jednak orzecznictwo po wyroku TSUE jednoznacznie wskazuje na trend orzekania na korzyść Kredytobiorców.

Wzory umowne Kredytów frankowych sprzedawanych przez mBank oraz inne Banki zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnianie lub odfrankowienie. Dlatego nie ma na co czekać i należy pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej