Rozpoczynamy opisywanie wyroków Sądów, potwierdzających niezgodność z prawem umów kredytów frankowych udzielanych przez NORDEA Bank Polska (obecnie PKO BP S.A.).

W wyroku z 5 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził, że umowa kredytu frankowego denominowanego, udzielonego przez NORDEA Bank jest nieważna (sygn. akt I C 662/18).

Sąd rozpatrywał sprawę umowy kredytu denominowanego z 26 października 2007 r. Przeciwko Kredytobiorcy, który w 2016 r. zaprzestał spłacania rat kredytu, z powództwem do Sądu wystąpił Bank.

Nieważność umowy kredytu

Sąd stwierdził, iż za abuzywne (niedozwolone) należy uznać postanowienia umowy kredytu odnoszące się do:

  1. waloryzacji kwoty kredytu oraz
  2. zasad rozliczania spłatdokonanych przez Kredytobiorcę.

Ponadto Sąd potwierdził, że prawo ustalania przez bank kursów waluty, w oparciu tylko o znane sobie kryteria jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta.

W ocenie Sądu, po wykreśleniu z umowy kredytu klauzul przeliczeniowych, konieczne jest stwierdzenie nieważności umowy.

 Wnioski

Opisywana umowa kredytu udzielonego przez NORDEA Bank Polska zawierała niedozwolone klauzule umowne.

Także inne umowy kredytu NORDEA Bank Polska mogą być skutecznie unieważnione!

Zachęcamy Frankowiczów do podejmowania działań sądowych, Szołajski Legal Group pomaga w przeprowadzeniu skutecznego procesu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej