Kontynuujemy opisywanie korzystnych wyroków, jakie w ostatnim czasie zapadły w sprawach Frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank International AG. W dzisiejszym artykule kolejne wyroki unieważniające umowy kredytowe!

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu indeksowanego zawartą 5 marca 2008 r. z Polbank EFG. Wyrok z 16 listopada 2020 r. Sąd oparł na dwóch przesłankach.

Po pierwsze, zbadana została umowa kredytowa. Zdaniem Sądu nie wynikała z niej w sposób jednoznaczny wysokość świadczenia, na które Kredytobiorcy umawiali się z Bankiem. Tak sformułowana umowa narusza przepisy prawa bankowego. Dodatkowo w umowie znalazły się inne postanowienia abuzywne, dlatego umowa jako całość nie mogła zostać utrzymana w mocy

Dodatkowo Sąd pochylił się nad kwestią spełnienia przez Bank swoich obowiązków informacyjnych wobec potencjalnych Kredytobiorców. Zdaniem Sądu Bank niewłaściwie poinformował Kredytobiorców o ryzyku związanym z ekonomicznymi konsekwencjami umowy. Ze względu na powyższe powody Sąd w całości unieważnił umowę kredytu.

Na bardzo podobnej argumentacji ten sam Sąd oparł się 18 listopada 2020 r., a więc tylko dwa dni później po opisywanym wcześniej wyroku, unieważniając umowę zawartą z Polbank EFG w lipcu 2008 r. W obydwu przypadkach Sąd zastosował teorię salda, ponieważ do tej pory Kredytobiorcy zwrócili mniej niż otrzymali od Banku.

Podsumowanie

Umowy zawierane z Polbank EFG zawierały klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnienie. Jest ono możliwe, nawet jeśli Kredytobiorca spłacił mniej niż połowę otrzymanego kredytu.

Jak pokazują kolejne wyroki, orzecznictwo polskich sądów stabilizuje się korzystnie dla Frankowiczów. Dlatego nie ma na co czekać! Należy działać i pozywać Banki! Zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej