Frankowe umowy kredytowe oferowane przez Nordea Bank zawierane były według wzorca, który wielokrotnie był oceniany negatywnie przez sądy. Wyroki sądowe są zaś korzystnie dla Frankowiczów, którzy zdecydowali dochodzić swoich praw. Standardowe zapisy tych umów przesądzają o ich nieważności, gdyż są obarczone postanowieniami niedozwolonymi, ponadto są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. W cyklu wyroków z Nordea Bank, tym razem  przedstawiamy wyrok unieważniający umowę kredytową Nordea-Habitat z Gdańska.

Sąd: produkt obarczony ogromnym ryzykiem

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 23 czerwca 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego z 2007 r. zawartego z Nordea Bank Polska S.A. Na rzecz kredytobiorcy Sąd zasądził kwotę 79.264 PLN i kwotę 10.003 CHF oraz na rzecz kredytobiorczyni tę samą kwotę wraz z należnymi odsetkami, a także kosztami procesu w kwocie po 5.917 PLN.

W przedmiotowej sprawie Sąd wykazał, że zapisy dotyczące ustalania kursów walut są postanowieniami niedozwolonymi, co skutkuje nieważnością umowy kredytu denominowanego. Bank, jako silniejsza strona posiadająca znacznie szerszą wiedzę ekonomiczną, nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorców. Według Sądu niedopuszczalnym było oferowanie produktu obarczonego ogromnym ryzykiem, które w całości obciąża wyłącznie kredytobiorców. Kluczowym aspektem w sprawie była pozycja banku posiadającego możliwość jednostronnego i dowolnego kształtowania warunków finansowych umowy. Ponadto Sąd podkreślił, że wygórowany spread walutowy stanowił dodatkowe wynagrodzenie banku.

Wnioski

Wzorzec umowny Nordea Habitat jest obarczony klauzulami abuzywnymi pozwalającymi na unieważnianie umowy kredytowej.

Fakt nienależytego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem frankowym stanowi podstawę do jego unieważnienia. Dlatego należy działać i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium