Unieważnienie umowy kredytowej pozwoli na jej definitywne zakończenie, a jednocześnie umożliwi odzyskanie od banku bezpodstawnie pobranych pieniędzy!

Czym jest unieważnienie?

Kluczową konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy kredytu jest okoliczność traktowania takiej umowy, jakby nigdy nie została zawarta. Orzeczenie Sądu w tym przedmiocie jest deklaratoryjne. Oznacza to, że Sąd nie kreuje tego skutku, a jedynie potwierdza, że ze względu na doniosłe wady umowy nie funkcjonuje ona pomiędzy stronami od samego początku. Takie stwierdzenie dotyczy w szczególności przypadków, gdy do ukształtowania stosunku umownego doszło w sposób wyraźnie krzywdzący Kredytobiorców, przy wykorzystaniu przez drugą stronę silniejszej pozycji.

Unieważniając taką umowę w orzeczeniu kończącym sprawę Sąd ustala, że nie da się jej utrzymać w mocy nawet po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych, które występowały w umowie kredytowej. Orzeczenie stwierdzające nieważność umowy kredytu przesądza również o braku obowiązku spełniania na rzecz banku świadczeń w przyszłości.

Skutki unieważnienia

Finał unieważnienia umowy kredytowej ma ten skutek, że obowiązująca umowa kredytowa przestaje istnieć i jest traktowana tak, jakby nie została zawarta. Należy pamiętać, że na kredytobiorcy spoczywają pewne obowiązki. W trakcie trwania umowy, obie strony otrzymywały i przekazywały sobie wzajemnie środki finansowe. Dlatego po ogłoszeniu wyroku należy zwrócić drugiej stronie otrzymane świadczenie.

Kredytobiorca zobowiązany jest oddać bankowi otrzymany kapitał, czyli równowartość udzielonego przez bank kredytu, natomiast bank jest zobligowany oddać kredytobiorcy środki finansowe w wysokości jakie kredytobiorca do banku wpłacał. Podsumowując, strony nieważnej umowy muszą się ze sobą rozliczyć. Bank oddaje raty kredytu, odsetki, prowizje inne koszty okołokredytowe, a klient zwraca kwotę otrzymanego kredytu. Przy czym nie musi posiadać środków na natychmiastowy zwrot pozostałej części kapitału bankowi. Istnieje bowiem możliwość rozłożenia spełnienia świadczenia na raty (zgodnie z art. 320 k.p.c.).

W wyroku stwierdzającym nieważność umowy kredytowej Sąd może z urzędu (z własnej inicjatywy) lub też działając na wniosek zgłoszony przez kredytobiorców rozłożyć świadczenie na raty, o ile uzna, że znajduje to uzasadnienie w okolicznościach sprawy. W takim przypadku Sąd określa wysokość poszczególnych rat oraz czas ich zapłaty.

Unieważnienie kredytu frankowego przed spłatą kapitału

Taka sytuacja dotyczy przypadku, w którym kapitał kredytu nie został jeszcze spłacony przez kredytobiorcę. Wtedy kredytobiorca zostaje zobowiązany do zwrotu różnicy, która wynika bezpośrednio z dokonanych przez niego spłat, a wysokością udzielonego kredytu.

Przykład: kredyt jest udzielony na 250 000 zł, suma wszystkich wpłaconych rat wynosi 200 000 zł. Kredytobiorca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz banku kwoty 50 000 zł, tytułem zwrotu różnicy jaka wynika z kwoty udzielonego kredytu przez bank.

Unieważnienie kredytu frankowego po spłacie kapitału

Sytuacja staje się bardziej korzystna kiedy kapitał został już spłacony, kredytobiorca uzyska to, co świadczył powyżej kwoty udzielonego kredytu, czyli ponad wysokość kwoty kredytu z banku (różnica, która wynika bezpośrednio z udzielonego kredytu).

Przykład: kredyt jest udzielony na 250 000 zł, kredytobiorca spłacił kwotę 300 000 zł. W tym przypadku kredytobiorca jako strona uprawniona uzyska od banku zwrot kwoty 50 000 zł, jako kwotę wpłaconą ponad udzielony mu kapitał kredytu.

Pozostałe skutki unieważnienia

W przypadku unieważnienia umowy frankowej, kredytobiorca nie tylko pozbywa się negatywnych konsekwencji umowy, która zawierała niekorzystne dla niego klauzule abuzywne, ale co ważne pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od obciążeń. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest uwolnienie hipoteki nieruchomości, która została zakupiona ze środków kredytu.

Warto jeszcze dodać, że unieważnienie umowy kredytu frankowego skutkuje nieważnością ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu w szczególności w postaci hipoteki oraz wszelkich innych dodatkowych umów np. dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pozwala to na wystąpienie przez kredytobiorcę do sądu wieczysto-księgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki i bezobciążeniowe zbycie nieruchomości. Ponadto Frankowicz odzyskuje zdolność kredytową.

Teoria salda

To zdecydowanie korzystniejsza teoria dla banków, zgodnie, z którą pieniądze powinna zwrócić strona, która uzyskała większą korzyść. Sąd dokonuje w procesie niejako automatycznej kompensaty wzajemnych roszczeń stron. Teoria salda zakłada, że w przypadku kiedy Sąd dojdzie do przekonania, że umowa kredytu jest nieważna, wówczas dokonuje porównania wartości wzbogacenia każdej ze stron umowy i wskazuje powstanie roszczenia tylko po tej stronie umowy, której wzbogacenie posiada wyższą wartość. Wysokość roszczenia w takim przypadku będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą większego wzbogacenia i kwotą mniejszego wzbogacenia.

Teoria 2 kondykcji

Z kolei ta teoria uwzględnia interes Frankowiczów, bowiem Sąd stosując ją nie dokonuje automatycznej kompensacji. Teoria 2 kondykcji zakłada, że w sytuacji stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważna, obie strony umowy (kredytobiorca oraz bank) stały się bezpodstawnie wzbogacone. Każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie, którego można dochodzić niezależnie od roszczenia przysługującego drugiej stronie. Tak ukształtowany zakres roszczeń sprawia, że roszczenie jednej ze stron może zostać potrącone, jak również dochodzone w drodze powództwa wzajemnego.

Czy warto żądać unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem, które pozwala pozbyć się kredytu w całości.

Wybór strategii procesowej oraz podjęcie decyzji, czy najbardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia kredytobiorcy będzie unieważnienie umowy powinno być poprzedzone wnikliwą analizą aktualnej sytuacji ekonomicznej, kursu waluty, aktualnego orzecznictwa sądowego i statystyką wygranych spraw.

Nie należy obawiać się roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdej sprawie będzie ono mogło być rozpatrywane. Warto rozważyć unieważnienie umowy kredytowej, ponieważ jest ono kompleksowym oraz jest definitywnym zakończeniem problemu związanego z kredytem frankowym.

Kancelaria Szolajski Legal Group chętnie pomoże klientom i poprowadzi sprawy o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Frankowiczudziałaj.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej