Decyzja sądu o zawieszeniu spłaty rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową to ważny moment dla kredytobiorców. Już na wstępnym etapie sprawy Frankowicz ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

W artykule wytłumaczymy, na czym polega i kiedy jest możliwe postanowienie o zabezpieczenie powództwa. Posłużymy się sądowym postanowieniem uzyskanym przez Szołajski Legal Group dla swoich klientów w niecałe 2 miesiące od złożenia wniosku o zabezpieczenie wraz z pozwem do sądu. Tak szybkie rozpatrzenie wniosku przez sąd możliwe było m.in. dzięki dobremu umotywowaniu przesłanek zabezpieczenia powództwa.

Czym jest zabezpieczenie powództwa?

Instytucja prawa cywilnego jaką jest zabezpieczenie roszczenia dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest wraz z pozwem, a sąd ma obowiązek rozpatrzyć go w pierwszej kolejności.

Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność.

Orzeczenie sądu w sprawie klientów SLG

W sprawie klientów kancelarii Szołajski Legal Group Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie 2 czerwca 2022 r. Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa przeciwko Santander Bank Polska S.A. z/s w Warszawie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 7455/22.

Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy o kredyt zawartej w lipcu 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego. Na czas trwania postępowania sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu: od 1 lipca 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Warto podkreślić szybkie działanie sądu, gdyż wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony wraz z pozwem 4 kwietnia 2022 r.

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicze uiścili na rzecz Banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę znacznie przekraczającą wysokość kwoty kredytu przez nich otrzymanej.

Kiedy udzielenie zabezpieczenia jest możliwe?

W pierwszej kolejności Sąd rozpoznaje czy udzielenie zabezpieczenia jest zasadne.

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać dwie przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia i wykazanie interesu prawnego. Wniosek musi być zatem dobrze umotywowany.

W naszej sprawie klienci spłacili już nominalną wartość kapitału i wykazali słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości.

Dlatego też po upływie niecałych 2 miesięcy od złożenia pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa sąd wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne dla kredytobiorców, którzy zyskują spokój na czas trwania całego procesu sądowego. Z tego powodu zawsze staramy się rozpoznać, czy sprawa naszych klientów kwalifikuje się do złożenia sądowego wniosku o zabezpieczenie powództwa oraz dobrze umotywować składany w imieniu klientów wniosek.

Chcesz wiedzieć więcej?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Zajrzyj na frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank