W umowie wdrożeniowej IT warto zawrzeć postanowienia o zachowaniu poufności. W ten sposób można sprecyzować lub rozszerzyć definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa” zawartą w polskim prawie.

Zasady dochowania tajemnicy można również zawrzeć w odrębnej umowie o zachowaniu poufności. Więcej o tego typu umowach: NDA, CDA czy NNN pisaliśmy wcześniej tutaj.

Definicja z ustawy o zwalczaniu konkurencji

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów informacje te nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Dodatkowo uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania w poufności przedstawionych informacji.

Przyjmuje się, że dana informacja ma wartość gospodarczą, gdy jej ujawnienie wpływa na wartość przedsiębiorstwa, którego taka informacja dotyczy lub gdy jej ujawnienie spowoduje wymierną szkodę dla tego przedsiębiorcy.

W konsekwencji, w zasadzie każda informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Klasycznym przykładem jest tutaj know-how. Ochrona musi jednak dotyczyć informacji, które będą miały wartość dla danego podmiotu.

Tajemnica przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym

Zgodnie z art. 721 k.c., jeżeli w toku negocjacji jedna strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, to druga strona jest zobowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

W przypadku ujawnienia można domagać się naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

Zachowanie poufności w umowie wdrożeniowej IT

Generalnie większość definicji informacji poufnych zawartych w postanowieniach umowy wdrożeniowej opiera się na definicji tajemnicy przedsiębiorstwa z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W praktyce jednak umowy wdrożeniowe IT starają się definicję „zachowania poufności” rozszerzać lub precyzować. Korzystną formą zabezpieczenia poufnych danych jest podpisanie umowy wdrożeniowej IT zawierającej postanowienia o zachowaniu poufności.

Kluczowym w przypadku postanowień o zachowaniu poufności jest precyzyjne zobowiązanie do zachowania poufności, określenie danych podlegających poufności oraz dozwolone i zakazane działania związane z zachowaniem poufności.

Zasady dochowania tajemnicy można również zawrzeć w odrębnej umowie o zachowaniu poufności (NDA – non disclousure agreement).

Podsumowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa podlega ochronie prawnej, jeżeli informacje wchodzące w jej zakres są odpowiednio zastrzeżone przez przedsiębiorcę.

Kancelaria Szolajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów wdrożeniowych IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Opracowujemy umowy wdrożeniowe dbając o bezpieczeństwo danych i obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium