W końcu 2020 r. BOŚ Bank miał ok. 0,9 mld zł hipotek we frankach i około 300 pozwów związanych z kredytami frankowymi. W oświadczeniu bank zapewniał o bieżącym monitorowaniu orzecznictwa sądowego odnośnie walutowych kredytów hipotecznych. W kwietniu 2021 r. Bank Ochrony Środowiska zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej. Łączna kwota rezerwy wynosiła 399 mln zł.

Sąd: abuzywny charakter mechanizmu denominacji

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 7 lipca 2021 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w 2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. jest nieważna. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami.

Głównym roszczeniem kredytobiorców było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytowej. Pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po wyeliminowaniu z niej wadliwego mechanizmu denominacji. Sąd orzekł jednoznacznie uznając powództwo główne za zasadne, bowiem postanowienia określające mechanizm denominacji obarczone były abuzywnym charakterem. Tym samym umowa po wyeliminowaniu powyższych postanowień nie mogła być w żaden sposób kontynuowana.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 4 miesiące, pomimo tego odbyły się 2 rozprawy. To koronny argument dla niezdecydowanych jeszcze czy obawiających się kilkuletniego przewlekłego procesu. Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania stron wyłącznie ograniczając się do przesłuchania kredytobiorców w związku z zawarciem danej umowy. Ponadto oddalił wniosek dowodowy z zeznań świadków strony pozwanej, gdyż jedynym jego celem byłoby przedłużenie postępowania. Z tego samego powodu pominął wniosek o dopuszczenie opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości. Po zakończonym postępowaniu w rekordowym czasie, Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku.

Wnioski

Umowy kredytowe zawarte z BOŚ Bankiem są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie takiej umowy.

Orzecznictwo polskich sądów podlega stabilizacji i ujednoliceniu oraz nieustannie orzeka o kolejnych złamaniach prawa, jakich dopuszczają się banki przy zawieraniu umów kredytowych. Postępowanie sądowe coraz częściej trwa tylko kilka miesięcy. Dlatego nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko BOŚ Bankowi i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw przed Sądem i wygrywać z Bankami. Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej