Jak stanowi art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, zobowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

Co ważne, nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Analizy powyższego przepisu podjął się w wydanym 7 listopada 2019 r. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sąd: ostateczna decyzja należy do organu

W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 631/19 Sąd uznał, że chociaż to projektant dokonuje kwalifikacji odstąpienia jako istotne bądź nieistotne, to jednak ostateczna ocena należy do organu nadzoru budowlanego. To urząd stwierdza, czy ma miejsce i ewentualnie w jakim zakresie – istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Organ bowiem jest związany postanowieniami art. 36a ust. 5 p.b. Przepis ten określa przesłanki pozwalające ustalić, czy odstąpienie jest istotne.

Jak stwierdził Sąd, kwalifikacja dokonana przez projektanta nie ma charakteru wiążącego dla organów orzekających w sprawie.

„Błędne uznanie przez projektanta, iż odstąpienie ma charakter nieistotny, nie wyklucza przecież możliwości podjęcia przez organy budowlane przewidzianych prawem działań.” (IV SA/Po 631/19)

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, należy stwierdzić, że kwalifikacja dokonana przez projektanta nie jest ostateczna.

To zadanie spoczywa bowiem na organie nadzoru budowlanego, który dodatkowo jest w tym zakresie związany przepisami prawa.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem o ustalaniu istotności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, który można przeczytać tutaj.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych