Bank Millennium nie uruchomił programu porozumień z Frankowiczami na zasadach proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Deklaruje własne: indywidualne i zróżnicowane warunki ugodowe dla klientów. Ugody te są oferowane klientom niezależnie od tego czy są z bankiem w sporze prawnym.

Do tej pory Bank Millennium zawarł ponad 4 tysiące ugód z Frankowiczami, jednak stanowią one zaledwie 8 proc. wszystkich kredytów frankowych banku. Bank liczy, że w IV kwartale podpisze kolejne 2 tysiące ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych.

Przedstawiciele banku poinformowali, że zdecydowana większość ugód dotyczyła konwersji kredytu na kredyt złotowy. Millennium podał, że oprócz rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi dodatkowo poniósł koszty związane z dobrowolnymi rozwiązaniami (m.in. zamiana na kredyty hipoteczne w złotówkach, przedpłaty, całkowita wcześniejsza spłata) uzgodnionych na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych. Koszt tych dobrowolnych konwersji w III kwartale wzrósł do 145 mln zł z 55 mln zł w II kwartale i 16,9 mln zł w I kwartale.

Z informacji od klientów wynika, że niektórym z nich oferowane jest przewalutowanie po kursie CHF/PLN w okolicy 3-3,2 (kurs rynkowy wynosi teraz 4,23, średnio w sektorze tego typu hipoteki zaciągane były po kursie około 2,55). W takim przypadku saldo kredytu do spłaty zmalałoby o około 30% wobec aktualnego salda. Bank proponuje obniżenie marży z około 1,3 do 0,6%. W efekcie łączne oprocentowanie wyniosłoby około 0,8% i mogłoby zmniejszyć ratę miesięczną o paręset złotych. Jednak trzeba pamiętać, że te warunki są mniej korzystne od propozycji KNF, która zakłada przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia i rozliczenie umowy tak, jakby od początku była złotową. Zatem w odróżnieniu od propozycji Banku Millennium, rozlicza także płacone kilkanaście lat raty, a nie tylko zmniejsza wartość kredytu pozostającą do spłaty.

Propozycje ugodowe Banku Millennium przed drogą sądową:

– odnoszą się tylko do pozostałego do spłaty kapitału (kwestia nie podlega negocjacjom),

możliwość przewalutowania pozostałej kwoty kredytu (negocjacje w zakresie parametrów).

Taka propozycja jest niekorzystna dla kredytobiorcy, gdyż dotyczy tylko pozostałego do spłaty salda kredytu, nie zaś przeliczenia całego kredytu, jakby był kredytem złotówkowym od początku. Propozycja KNF zakłada przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia i rozliczenia umowy tak jakby była złotową od początku.

Propozycje ugodowe Banku Millennium na drodze sądowej:

– przeliczenie i ustalenie wysokości zadłużenia przy zastosowaniu hipotecznego kredytu od początku udzielonego w PLN,

– uwzględnienie przez Bank kwoty wypłaconej klientowi w PLN (suma wypłaconych klientowi transz kredytu),

– rozliczanie dokonanych przez klienta spłat (od dnia uruchomienia kredytu do daty bieżącej) w taki sposób, że każda rata spłacona przez klienta zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na poczet raty odsetkowej, a następnie raty kapitałowej,

– powstała nadwyżka pomniejsza kapitał do spłaty kredytu, a niedobór powiększa kapitał do spłaty, od którego naliczane są kolejne odsetki,

– kredyt w PLN zostanie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, której wysokość stanowi sumę marży kredytu oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M,

– zastosowanie marży kredytu w wysokości adekwatnej do marży kredytu w PLN udzielanych w tym samym okresie, w którym został udzielony kredyt w CHF,

Wnioski

Korzyści, które kredytobiorca może uzyskać dzięki unieważnieniu czy odwalutowaniu kredytu na drodze sądowej są znacznie wyższe, niż te wynikające z zawarcia ugody.

Proponowane przez banki ugody są nieopłacalne i niesprawiedliwe, ich głównym celem jest zniechęcenie kredytobiorców do walki na drodze sądowej o unieważnienie czy odwalutowanie kredytu.

Propozycja KNF zakłada przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia i rozliczenia umowy tak jakby była złotową od początku. Natomiast propozycja banku Millenium przed rozpoczęciem procesu sądowego dotyczy tylko pozostałego do spłaty salda kredytu, a nie przeliczenia całego kredytu, jakby od początku był kredytem złotowym. Zaś propozycje ugodowe banku Millenium w trakcie procesu sądowego muszą być bardzo szczegółowo weryfikowane i negocjowane aby były atrakcyjne dla Frankowiczów.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej