Wyrokiem z 4 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł nieważność umowy kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank S.A. (sygn. akt I ACa 66/19).

Sąd Apelacyjny rozpatrywał apelację Frankowicza od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 października 2018 r. (I C 1204/17). Wtedy Sąd oddalił powództwo stwierdzając, że umowa kredytu jest ważna i wiążąca dla stron.

Nieuczciwe klauzule waloryzacyjne

Sąd Apelacyjny wskazał, że zawarte w badanej umowie kredytu denominowanego walutowe klauzule waloryzacyjne są nieuczciwymi (abuzywnymi) postanowieniami umownymi i w przypadku tego kredytu dotyczą głównych świadczeń stron.

Zdaniem Sądu, Frankowicza nie obowiązują niedozwolone postanowienia umowne. Z tego powodu umowa kredytu denominowanego Deutsche Bank jest bezwzględnie nieważna!

Co ważne, Sąd Apelacyjny potwierdził roszczenie finansowe Frankowicza zasądzając zwrot pobranych przez bank płatności, albowiem wpłacane przez konsumenta raty i inne opłaty nie były bankowi należne.

Bank ma zwrócić Frankowiczowi 87.880,56 CHF oraz ponad 168.000 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wnioski

Warto pamiętać, iż Sąd Apelacyjny może orzec odmiennie niż Sąd I instancji i zmienić niekorzystny wyrok.

Umowy denominowane udzielone przez Deutsche Bank S.A. są nieważne, a Sądy podzielają to stanowisko uwzględniając argumentacje, co do abuzywności postanowień umowy dotyczących waloryzacji.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych