Wzorzec umowy EKSTRALOKUM był wielokrotnie oceniany przez sądy, które wydają kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki unieważniające. Zasadność kwestionowania ważności umowy wynika również z wielu opinii prawnych dostępnych w prasie prawniczej czy w publikacjach ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych.

Wyroki TSUE zredukowały zyski Santander Bank Polska S.A. bardziej niż pandemia. Zysk netto spadł z 2 do 1 mld zł. W sądach toczą się sprawy frankowe na kwotę 850 mln , a łączna wartość kredytów frankowych w banku to 10 mld zł.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie

Opisywany przez nas dzisiaj wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zapadł 5 lipca 2021 r. Sąd unieważnił umowę kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM zawartą z dawnym Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska S.A. Uwzględniając w całości powództwo, Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami zastępstwa procesowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM jest nieważna z uwagi na naruszenie istoty stosunku prawnego i sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Sąd wykazał, że postanowienia umowy dotyczące klauzul indeksacyjnych są obarczone abuzywnym charakterem i dlatego też podlegają unieważnieniu.

W ramach tego postępowania Sąd rozpoznał również zarzut potrącenia i zarzut zatrzymania, które zostały zgłoszone zarówno w odniesieniu do kwoty udostępnionego kapitału, jak i wyliczonego przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Odnosząc się do prewencyjnego skutku Dyrektywy 93/13, Sąd stanowczo zaznaczył, że roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest bezzasadne. Natomiast w zakresie zarzutu zatrzymania Sąd wskazał, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a jedynie umową dwustronnie zobowiązującą.

Wnioski

Wyroki TSUE zredukowały zyski Santander Bank Polska S.A. bardziej niż pandemia. Zysk netto banku spadł z 2 do 1 mld zł.

Wzorzec umowy EKSTRALOKUM jest wadliwy i dlatego pozwala na unieważnienie umowy kredytowej. Potwierdza to wiele opinii prawnych, publikacji ekonomicznych oraz aktualne orzecznictwo sądów powszechnych.

We wzorcach umownych dawnego Kredyt Banku S.A. znajdują się niedozwolone klauzule będące podstawą do wytoczenia powództwa. Dlatego należy działać i pozywać banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Santander Bank Polska S.A. i pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium