To już kolejny sukces kredytobiorców! Umowa kredytowa w CHF udzielona przez Fortis Bank z 2008 r. jest nieważna w całości – uznał w wyroku z 10 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie.

Warunki umowy kredytowej

W zawartej umowie, kredyt został udzielony w kwocie 745 638,02 CHF, jednak w wysokości nie większej niż 1 500 000,00 zł.

Jak stanowił regulamin, jeżeli zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy wypłata środków uruchomionego produktu kredytowego miała nastąpić w innej walucie niż waluta produktu kredytowego określona w umowie, to wypłata miała nastąpić po przewalutowaniu.

Natomiast przygotowana przez bank definicja „przewalutowania” określa je jako wymianę waluty dokonywaną przez bank i za jego zgodą, po obowiązującym w banku w dniu dokonania wymiany kursie kupna/sprzedaży walut lub w przypadku wymiany waluty obcej na inną walutę obcą, po kursie krzyżowym.

Umowa kredytu jest nieważna

W orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sędzia Monika Włodarczyk stwierdziła nieważność umowy kredytu hipotecznego w całości.

Mając na uwadze całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz po dokonaniu oceny prawnej umowy, zdaniem Sądu na uwzględnienie zasługiwało powództwo ewentualne o ustalenie nieważności umowy kredytu w całości.

„Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej kwoty środków pieniężnych jest głównym świadczeniem banku z tytułu umowy kredytu i stanowi essentialia negotii tej umowy. Umowa kredytu, w której nie określono kwoty środków pieniężnych oddawanej do dyspozycji kredytobiorcy, nie jest umową ważnie zawartą z uwagi na nieustalenie głównego świadczenia banku. Umowa taka nie może obowiązywać, bo, nie określając świadczeń stron, nie nadaje się do wykonywania” (XXV 1473/17)

W wydanym wyroku Sąd stanął na stanowisku, że umowa, w świetle której to jedna ze stron ma prawo jednostronnie określić wysokość swojego świadczenia albo wierzytelności, jest sprzeczna z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego i z tego również względu nieważna.

„Jeśli bowiem dłużnik ma prawo jednostronnie określić wysokość swojego zobowiązania, to w istocie nie jest on zobowiązany. Natomiast sytuacja, w której wierzyciel określa jednostronnie zobowiązanie dłużnika, stanowi rażące naruszenie równowagi kontraktowej i tym samym pogwałcenie natury stosunków zobowiązaniowych.” (XXV 1473/17)

Podsumowanie

Unieważniając umowę Sąd podkreślił, że w momencie zawarcia umowy kredytu strony nie ustaliły konkretnej kwoty zobowiązania ani w CHF ani w PLN. W każdym bowiem wypadku była ona uzależniona od kursu waluty obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu.

Nie jest to najnowsza przegrana Fortis Bank w sprawach frankowych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie, 16 stycznia 2020 r., zapadł kolejny wyrok, którym Sąd unieważnił umowę kredytu hipotecznego!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych