Kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego wydał 8 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV 523/18). Na rzecz Frankowicza Sąd zasądził zwrot nadpłaty i kosztów postępowania sądowego.

Stan faktyczny

Rzeczona umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. podpisania została17 czerwca 2005 r. Był to kredyt denominowany we frankach szwajcarskich, a Bank udzielił kredytu w złotowej równowartości w kwocie 172.870,81 CHF. Kredyt został uruchomiony w złotych i jednocześnie przeliczony na franki szwajcarskie po kursie kupna dewiz obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu.

Pozew do Sądu z żądaniem unieważnienia umowy wniesiono 7 marca 2018 r. Frankowicz chciał zasądzenia kwoty 183.654,16 PLN oraz kwoty 33.167,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od 7 marca 2018 r. do dnia zapłaty

Wyrok

Sąd uwzględnił powództwo Frankowicza w całości i orzekł unieważnienie umowy kredytu. Jak wskazał Sąd, w umowie niedookreślono wysokości kredytu udzielonego przez bank w złotówkach. Tym samym Bank wystawiał Frankowicza na nieograniczone ryzyko walutowe, ponieważ to Bank był jednostronnie uprawniony do ustalania kursu walut.

Zawarte w umowie postanowienia dotyczące przeliczania rat kredytu Sąd uznał za klauzule abuzywne, których nie można zastąpić innymi postanowieniami umownymi.

Po usunięciu z umowy postanowień abuzywnych, Sąd doszedł do przekonania, że strony nie zawarły ważnej umowy kredytu i konieczne jest ustalenie nieważności umowy.

Sąd zasądził od Banku całe dochodzone przez Frankowicza roszczenie w złotówkach i frankach szwajcarskich oraz zasądził od Banku zwrot kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego Frankowicza.

Wnioski

To kolejne korzystne orzeczenie w sprawie kredytu frankowego, tym razem w sprawie kredytu udzielonego przez BOŚ Bank SA. Wszystkie korzystne dla Frankowiczów orzeczenia wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych