Wyrok unieważniający umowę kredytu Nordea-Habitat wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 31 października 2019 r. (sygn. akt III C 1284/18). Sąd rozpatrywał powództwo frankowiczów dotyczące unieważnienia umowy z 2007 r., która z nazwy jest umową kredytu „denominowanego”, zawiera jednak ukrytą indeksację!

Zarzuty frankowiczów

Zdaniem Banku Nordea (obecnie PKO BP S.A.) zawarta w 2007 r. umowa, jest umową kredytu denominowaną w CHF.

Tymczasem zdaniem frankowiczów jest to kredyt indeksowany, a mechanizm indeksacji jest ukryty w umowie:

  • w postanowieniach o kwocie udzielonego kredytu,
  • w postanowieniach w zakresie różnicy kursowej przy wypłacie kredytu (spread),
  • w postanowieniach dotyczących wykonania umowy.

Wyrok Sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził argumentację frankowiczów i orzekł, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna w całości, ponieważ postanowienia umowy określające przedmiot główny nie zostały sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.

Warto podkreślić, że Bank nie wystąpił w sprawie z roszczeniem o korzystanie z kapitału i Sąd z urzędu nie zasądził żadnej należności na rzecz Banku!

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził całość dochodzonego roszczenia przez frankowiczów, zarówno w złotówkach jak i we frankach szwajcarskich.

Wyrok jednak nie jest prawomocny i prawdopodobnie Bank złoży apelację.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium