Umowy denominowane do franka szwajcarskiego Deutsche Banku uchodzą wśród Frankowiczów i prawników za jedne z najtrudniejszych do zaskarżenia. Wynika to z faktu, że linia orzecznicza na gruncie tych umów jest dość rozchwiana, a część sądów uważa, że po usunięciu postanowień odsyłających do tabel kursowych umowy te mogą pozostać w mocy jako wykonywane bezpośrednio w walucie CHF, wypłacane i spłacane w CHF.

Należy jednak pamiętać, że Deutsche Bank został ukarany przez UOKiK grzywną w wysokości prawie 7 mln zł. To kara za stosowanie niedozwolonych postanowień we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, które nieprecyzyjnie określały wysokość kursów walut obcych i możliwość ich zmiany. Taki stan prawny niewątpliwie sprzyja Frankowiczom.

Sąd: ponad 100 tys. zł dla Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Łodzi, 24 maja 2021 r. wydał wyrok o odfrankowieniu umowy kredytu hipotecznego  denominowanego zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. w 2008 roku. Pozew do Sądu w przedmiotowej sprawie został złożony 27 marca 2020 r. Od pozwanego na rzecz strony powodowej Sąd zasądził kwotę ponad 103 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 6112 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tym razem Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące, gdyż mamy do czynienia z kredytem denominowanym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela poglądu dotyczącego unieważnienia. Natomiast zasądzona kwota ponad 100 tys. zł wynika wprost z opinii powołanego biegłego.

Wnioski

Umowy denominowane Deutsche Banku uchodzą za najtrudniejsze do zaskarżenia. Są one jednak obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie lub unieważnienie takiej umowy.

Deutsche Bank został ukarany grzywną prawie 7 mln złotych przez UOKiK za stosowanie niedozwolonych postanowień we wzorcach swych umów kredytowych. Nie warto czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw przed Sądem i wygrywać z Bankami.

Zapraszamy do kontaktu! www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium