Pomimo wniosku złożonego przez Santander Bank Polska S.A. o zawieszenie postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia pytań prawnych rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy oraz TSUE, Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę kredytu mieszkaniowego indeksowanego EKSTRALOKUM.

To już kolejny cykl artykułów, przedstawiający korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach dotyczących Santander Bank Polska S.A.

Szeroka linia obrony Santander Bank Polska S.A.

Wyrok unieważniający umowę kredytu mieszkaniowego indeksowanego EKSTRALOKUM zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach 25 marca 2021 r. Kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w 2008 r. z Kredyt Bank S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska S.A. w Warszawie. Od strony pozwanej na rzecz powodów Sąd zasądził kwotę ponad 6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie Sąd poparł stronę powodową i zarzuty podniesione w pozwie dotyczące klauzul abuzywnych przeliczeniowych zawartych w umowie kredytowej. Ponadto za podstawę stwierdzenia nieważności uznano sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego oraz zasadami współżycia społecznego wynikającego z naruszenia równowagi stron przez bank.

Warta podkreślenia jest szeroka linia obrony, jaką zastosował bank wykorzystując praktycznie wszystkie możliwe środki procesowe w toku postępowania sądowego. Strona pozwana wystąpiła z roszczeniem za korzystanie z kapitału, składając zarzut potrącenia wobec powodów. Oprócz tego bank złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 11/20) oraz rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prawnych Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn. TSUE C19/20).

Pomimo tego, Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił obronę banku uznając, że zawieszenie postępowania zmierza jedynie do przedłużenia postępowania, gdyż nie ma powodu ani kwestii spornych wymagających rozstrzygnięć Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Sąd odrzucił wniosek o przesłuchanie świadków strony pozwanej, natomiast wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej w oparciu o przesłuchanie strony powodowej.

Sąd oddala roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Ważnym uwagi jest fakt oddalenia w całości zarzutu i roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Sądu takie żądanie nie ma żadnego uzasadnienia, gdyż jest sprzeczne z chroniącym konsumenta celem dyrektywy 93/13. Sąd Okręgowy w Katowicach ma ugruntowaną linię orzeczniczą, co do bezzasadności roszczeń banku o korzystanie z kapitału, zdecydowanie korzystną dla kredytobiorców.

Wnioski

Umowy EKSTRALOKUM są obarczone abuzywnymi klauzulami pozwalającymi na unieważnienie umowy kredytowej.

Sądy w większości mają ugruntowaną linię orzeczniczą, co do bezzasadności roszczeń banku o korzystanie z kapitału, korzystną dla Frankowiczów.

Dlatego należy działać i pozywać banki. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Santander Bank Polska S.A. i pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej