Bank Zachodni WBK połączył się w 2013 r. z Kredyt Bankiem, a od 2018 r. nastąpił rebranding nazwy banku na Santander Bank Polska S.A. W związku z powyższym Santander Bank Polska odpowiada za wszelkie zobowiązania Kredyt Banku, który do 2013 r. oferował kredytobiorcom kredyt hipoteczny z wzorem umowy nazwanym EKSTRALOKUM.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu?

Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił 11 czerwca 2021 r., że umowa kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 9 miesięcy, a do ostatecznego rozstrzygnięcia wystarczyła tylko jedna rozprawa.

W przedmiotowej sprawie Sąd poparł stronę powodową uwzględniając w całości roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej EKSTRALOKUM.

Sąd wykazał, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego względem kredytobiorców. Ponadto postanowienia dotyczące klauzul przeliczeniowych były sprzeczne z zasadami dobrej wiary i dobrymi obyczajami, gdyż zawierały ukryty mechanizm dodatkowego wynagrodzenia dla banku, co zasadniczo wpłynęło na szkodę dla konsumenta.

Wartym podkreślenia jest rekordowe postępowanie w tej sprawie, za które niewątpliwie odpowiadał Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd celowo pominął dowód z przesłuchania świadków wnioskowany przez stronę pozwaną jako czynnik zmierzający wyłącznie do przedłużenia postępowania. Podobnie oddalił wniosek strony pozwanej w zakresie dowodu z opinii biegłego, co jest zazwyczaj procesem czasochłonnym i nie zawsze koniecznym. Dokonał także przesłuchania stron, ograniczając przesłuchanie powodów na okoliczności wskazane w pozwie. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd zamknął rozprawę i odroczył termin ogłoszenia wyroku.

Wnioski

Wzorce umowy EKSTRALOKUM są obarczone abuzywnymi klauzulami pozwalającymi na unieważnienie umowy kredytowej.

Postępowania sądowe coraz częściej są rozpatrywane w rekordowym tempie, tylko na jednej rozprawie. Sądy chętnie oddalają dowód z opinii biegłego czy dowód z zeznań świadków banku, co korzystnie przyczynia się do szybkości procedowania spraw kredytów frankowych. Dlatego należy działać i pozywać banki.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Santander Bank Polska S.A. i pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank