Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt V Ca 1979/18), 20 listopada 2019 r. oddalił apelację Banku PKO BP S.A. od wyroku unieważniającego w całości umowę kredytu „Własny Kąt”.

Sąd I instancji – Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w wyroku z 3 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XVI C 716/17) stwierdził nieważność umowy kredytu z uwagi na abuzywność klauzuli przeliczeniowej przy zastosowaniu kursu obowiązującego w banku.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła kredytu denominowanego udzielonego przez Bank PKO BP S.A. z 15 października 2008 r.

Sąd Rejonowy uznał, iż kwestionowane klauzule nie wiążą konsumenta, a wobec braku możliwości ich zastąpienia, w umowie brak jakichkolwiek podstaw do ustalenia sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w (…) na PLN i odwrotnie.

Oddalając apelację banku, Sąd Okręgowy w całości przyznał rację frankowiczom i Sądowi Rejonowemu, który rozpatrywał sprawę w I Instancji.

Tak samo, jak Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy uznał za abuzywną klauzulę przeliczeniową z CHF na PLN.

Zdaniem Sądów obu instancji wypłacone przez frankowicza środki pieniężne w złotych należy uznać za świadczenie nienależne!

Sądy obu instancji uznały umowę kredytu za niewykonaną, a zatem nieważną.

Wyrok jest prawomocny!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej