Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 567/18), 23 października 2019 r. uwzględnił w całości apelację frankowiczów i orzekł, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna.

Sprawa dotyczyła apelacji frankowiczów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 r. (II C 899/16), który oddalił powództwo. Sąd nie znalazł wtedy uzasadnienia do stwierdzenia nieważności lub odfrankowienia kredytu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził na rzecz frankowiczów kwotę około 130.000 zł.

Na zasądzoną kwotę składają się:

  • suma wszystkich rat kredytuwpłaconych przez frankowiczów pomniejszona o kwotę wypłaconego kredytu,
  • suma składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

W przedmiotowej sprawie frankowicze uzyskali kredyt w wysokości 340.000 zł, zaś łączne spłaty dokonane przez nich na rzecz Banku wyniosły około 470.000 zł.

Co ważne, kredyt którego dotyczył pozew był przedterminowo spłacony w 2009 r., a stwierdzając nieważność Sąd Apelacyjny zasądził zwrot całości nadpłaty!

Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny nie badał nieuczciwych postanowień umownych, uznał bowiem, że umowa jest nieważna.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa jest sprzeczna z prawem, ponieważ „pozwala bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co narusza istotę zobowiązania”.

Ponadto w ocenie Sądu Apelacyjnego kontrola uczciwości postanowień umowy prowadzi do tych samych skutków, to jest do uznania umowy kredytu za nieważną.

Jest to wyrok II instancji i dlatego jest to już wyrok prawomocny.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank