Z początkiem nowego roku (3 stycznia 2020 r.) Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego zawartą przez Państwa Justynę i Kamila Dziubak z Raiffeisen Bank w 2008 r.

Umowa obejmowała udzielenie kredytu w kwocie 400.000 PLN na 40 lat, indeksowanego do franka szwajcarskiego. Do tej pory – wraz z odsetkami – Państwo Dziubak spłacili kwotę 240.000 PLN.

Według Banku, po przeliczeniu zadłużenia według aktualnego kursu franka szwajcarskiego, Państwo Dziubak byli zobowiązani do spłaty ponad 520.000 PLN.

Unieważnienie umowy

Sąd Okręgowy w Warszawie, 3 października 2019 r. otrzymał odpowiedź na swoje pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Po 3 miesiącach od wyroku TSUE, Warszawski Sąd Okręgowy zbadał ponownie sprawę Państwa Dziubak. Orzekł, że umowa kredytu musi zostać unieważniona z powodu zawarcia w niej klauzul abuzywnych – niedozwolonych klauzul umownych, które wystawiły Frankowiczów na nieograniczone ryzyko walutowe.

Zdaniem Sąd Okręgowego, przed podpisaniem umowy, kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku walutowym – kursie złotego do CHF, obejmującym cały czas trwania umowy kredytowej.

Kredytobiorcy otrzymali tylko informację, że z powodu zmiany kursu rata kredytu może wzrosnąć o 20 procent.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie wystarczy blankietowe oświadczenie kredytobiorcy, że liczy się z ryzykiem walutowym. Obowiązkiem Banku było uczciwe przedstawienie ryzyka w całym okresie kredytowania.

Rozliczenie

Zdaniem Sądu Okręgowego koniecznym jest rozliczenie wpłaconych przez Państwa Dziubak kwot – 240.000 PLN z wartością udzielonego kredytu – 400.000 PLN, co zdaniem Sądu mogłoby się odbyć ugodowo między stronami.

Zaś, roszczenie Banku o korzystanie z kapitału czy odsetki od kapitału udzielonego kredytu nie są żadnej mierze uzasadnione i są bezpodstawne – zgodnie z opinią przedstawioną w sprawie przez Rzecznika Finansowego.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank