Prawidłowo skonstruowana umowa to podstawa bezpiecznego prowadzenia biznesu w branży IT. Wraz z rozwojem nowych technologii normą się stało stosowanie różnego typu umów w ramach współpracy między Zamawiającym a dostawcą danego rozwiązania technologicznego. Najczęściej spotykane rodzaje umów IT to umowy wdrożeniowe, outsourcingu, umowy serwisowe, utrzymaniowe, umowy na zakup licencji czy na dystrybucję oprogramowania. We wszystkich umowach występują pewne standardy w konstruowaniu treści.

Ogólne cechy każdej umowy to definicje, oznaczenie stron, przedmiot umowy, terminy, wynagrodzenie, obowiązki stron, odpowiedzialność, kary umowne, procedury zmian postanowień. Zawsze trzeba pamiętać, że w zależności od konkretnego świadczenia w ramach umowy poszczególne zapisy mogą w istotny sposób kształtować pracę nad projektem, tym samym przyczynić się do sukcesu bądź niepowodzenia firmy.

 1. Definicja umowy rozwojowej (ramowej)

To umowa, na podstawie której firma IT świadczy usługi rozwoju już istniejącego systemu IT czy aplikacji. W modelu ramowym współpraca opiera się na ogólnej umowie o charakterze ramowym oraz towarzyszącym jej zamówieniom, realizowanym według potrzeb Zamawiającego. Najczęściej usługę rozwoju wykonuje podmiot, który był twórcą pierwotnego oprogramowania.

 1. Oznaczenie stron

Zamawiający to strona, która zamawia usługi rozwoju, natomiast Wykonawca to firma IT odpowiedzialna za świadczenie usług rozwoju.

 1. Przedmiot umowy

W umowie, w sposób ramowy należy określić usługi: w szczególności wskazywać, na czym ma polegać rozwój oprogramowania (rozwój baz danych, nowe funkcjonalności, integracje między systemami, nowa kategoria użytkowników).

 1. Tryb składania zamówień

W tym punkcie należy doprecyzować w szczególności kto i w jakim trybie jest uprawniony do składania zamówień i ich przyjmowania. Ważne jest także ustalenie, czy wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

 1. Zakres zamówienia

Określenia wymaga, czy zamówienie ma ryczałtowo szacować wartość i czasochłonność danej usługi rozwoju. Strony mogą ustalić wyłącznie jego przedmiot podając stawkę godzinową. W takim przypadku warto jednak dodać limit roboczogodzin na daną usługę w samym zamówieniu.

 1. Miejsce świadczenia usług – zdalnie czy w siedzibie usługobiorcy.
 2. Czas trwania umowy – najczęściej umowy ramowe są zawierane na czas nieoznaczony.
 3. Wynagrodzenie usługodawcy

Do najpopularniejszych form należą: fixed price (strony z góry ustalają wynagrodzenie należne wykonawcy za zamówienie) i time & materials (formuła wynagrodzenia MH man-hour lub MD man-days). Zamawiający płaci wyłącznie za wykorzystane godziny.

 1. Terminy płatności wynagrodzenia

Najczęściej opłacane po każdym zamówieniu. Wynagrodzenie powinno obejmować przeniesienie praw autorskich lub udzielenie stosownych licencji na rzecz Zamawiającego.

Dodatkowe postanowienia

 1. Określenie procedury odbiorowej – czy odbiory mają charakter odbiorów jakościowych czy ilościowych, czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje testowanie cząstkowego produktu, czy odbiór może być warunkowy, czy wynagrodzenie jest zależne od odbioru.
 2. Gwarancja na produkty usług rozwoju – strony mogą ją uregulować w sposób dowolny, często podobne uprawnienia są realizowane przy pomocy odrębnej umowy SLA.
 3. Wypowiedzenie umowy – najczęściej umowa ramowa jest zawarta na czas nieoznaczony, stąd należy wskazać okres jej wypowiedzenia.
 4. Zakaz przejmowania personelu – to dość istotna klauzula, która pod rygorem kary umownej zakazuje przejmowania osób zaangażowanych w dany projekt u Zamawiającego oraz zabezpiecza przed utratą kluczowego personelu.
 5. Kwestia poufności – umowa powinna zawierać zobowiązanie do zachowania poufności, co do wszystkich informacji, które strony chcą chronić przed ujawnieniem, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Odpowiedzialność – strony mogą przewidzieć katalog sytuacji, których zaistnienie skutkuje powstaniem roszczeń Zamawiającego. Z punktu widzenia Wykonawcy korzystne jest, aby ewentualne zastrzeżone kary umowne zostały ograniczone np. do poziomu kwoty otrzymanego wynagrodzenia za dane zamówienie. Strony mogą również przewidzieć katalog sytuacji, których zaistnienie ogranicza odpowiedzialność wykonawcy np. brak współpracy Zamawiającego. Praktyce dochodzi najczęściej do wyłączenia rękojmi.

Podsumowanie

Umowa rozwojowa wymaga ścisłej współpracy stron celem prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji. Najczęściej umowa rozwojowa przybiera formę umowy o dzieło precyzowanej zamówieniami.

Wykonawca, przyjmując zamówienie jest odpowiedzialny za dostarczenie Zamawiającemu określonego rezultatu prac, a nie wyłącznie świadczenia usług starannego działania. Często łączy w sobie elementy tworzenia określonej aplikacji lub poprawę jej funkcjonalności oraz umowę serwisową, której celem jest identyfikacja i naprawa błędów. Uzupełnieniem rozwoju infrastruktury IT może być integracja polegająca na połączeniu ze sobą odmiennych programów.

Stały rozwój infrastruktury IT jest niezbędny jeśli przedsiębiorca nie chce nawarstwiać długu technologicznego.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa w branży IT na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców na etapie indywidualnego przygotowania danej umowy. Nasz zespół tworzą zarówno adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi.

Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.szolajski.com, w zakładce blog znajdziesz artykuły poświęcone branży IT. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z artykułem: Zalety chmury obliczeniowej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank