W branży informatycznej widoczna jest tendencja zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie. Czynnikiem decydującym o tym, czy strony zawrą umowę przenoszącą prawa autorskie majątkowe czy licencję powinien być przedmiot umowy wdrożeniowej tj. rodzaj programu komputerowego.

Przedmiotem umowy wdrożeniowej może być oprogramowanie wykonywane specjalnie dla Zamawiającego czyli oprogramowanie dedykowane lub gotowe oprogramowanie, które funkcjonuje na rynku czyli oprogramowanie standardowe wraz z jego konfiguracją.

Niezależnie od charakteru oprogramowania, w prawie polskim programy komputerowe jako utwory są objęte ochroną prawno-autorską.

Definicja utworu

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Ochroną prawno-autorską objęte są formy wyrażania programu komputerowego czyli też kody źródłowe i kody wynikowe.

Prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. W umowach wdrożeniowych ważną kwestią jest uregulowanie praw autorskich majątkowych, które obejmują prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Prawa te są zbywalne, co oznacza możliwość przeniesienia ich na inną osobę lub zapewnienia tej osobie prawa legalnego korzystania z nich.

Różnice w dwóch sposobach uregulowania praw autorskich

W umowach wdrożeniowych, co do zasady mamy dwie formy przyznania prawa do legalnego korzystania z programu komputerowego:

– umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz

– umowa licencyjna.

Różnica pomiędzy umową przeniesienia autorskich praw majątkowych a licencją polega na tym, że w pierwszym przypadku Zamawiający jest nabywcą praw i może rozporządzać oprogramowaniem, rozpowszechniać je, przenieść te prawa na kolejny podmiot. W drugim przypadku licencjobiorca jest uprawniony wyłącznie do legalnego korzystania z danego oprogramowania w zakresie określonym w umowie.

Kluczowe jest odpowiednie uregulowanie kwestii prawno-autorskiej w umowie wdrożeniowej, niezależnie od wyboru jej formy. Ostateczna decyzja, co do formy uzależniona powinna być od przedmiotu umowy wdrożeniowej czyli od rodzaju programu komputerowego, czyli od charakteru oprogramowania.

Podsumowanie

Kluczowym aspektem przy sporządzaniu umowy wdrożeniowej jest wybór formy uregulowania kwestii prawno-autorskiej tj. umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych czy umowy licencji.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów wdrożeniowych IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Jeśli rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej postaramy się jak najlepiej pomóc w opracowaniu takiej umowy. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium