Nieważność umowy kredytu denominowanego oraz nakaz zapłaty nadpłaconych ponad kwotę otrzymanego kredytu pieniędzy – to postanowienia wyroku przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Umowy zawierane z BOŚ Bank S.A. są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie umowy kredytowej.

Umowa nieważna, bank zwraca pieniądze

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 2 lipca 2020 r. uznał umowę kredytu denominowanego z sierpnia 2008 r. za nieważną. Tym samym zasądził od Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz Frankowiczów żądaną kwotę tj. ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie od 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty. Dochodzona przez Frankowiczów kwota była nadwyżką kwot zapłaconych przez Frankowiczów ponad kwotę otrzymanego kredytu.

W ocenie Sądu zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy o kredyt denominowany w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron Umowy. Umowa po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych byłaby wewnętrznie sprzeczna oraz sprzeczna z zasadami ekonomii.

Odnosząc się do kwestii roszczenia o zapłatę, Sąd zasądził całość dochodzonej przez Frankowiczów kwoty, o którą wnosili. Sąd zaznaczył, że dochodzona kwota nie wyczerpuje to w całości możliwych roszczeń Frankowiczów.

Wnioski

To kolejne korzystne orzeczenie w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Nie warto czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko BOŚ Bank S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium