Przed sądami zapadają korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych zawieranych z konsumentami przez Deutsche Bank. Będziemy je opisywać w kolejnych artykułach. Dzisiaj wyrok w sprawie kredytu denominowanego.

Jaki był wyrok Sądu?

Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście w Warszawie unieważnił umowę kredytu denominowanego. Jako podstawę wyroku z 18 listopada 2020 r. Sąd wskazał złamanie przez Bank prawa bankowego oraz niedochowanie obowiązku informacyjnego.

Złamanie prawa bankowego

Wskazana w umowie kwota kredytu została wyrażona w CHF. Zdaniem Sądu taki zapis nie spełnia wymagań jednoznacznego określenia wysokości kwoty umowy kredytowej. Sąd wskazał, że wzrost kursu mógł spowodować wypłatę kwoty, która nie wystarczyłaby na sfinansowanie wskazanego w umowie celu, a spadek kursu powodowałby uzyskanie po stronie Kredytobiorców nadpłaty nieujętej w żaden sposób umową kredytową. Taka niepewność, co do wysokości kwoty kredytu stanowi o nieważności całej umowy.

Wykorzystanie silniejszej pozycji Banku

Kolejna kwestia wskazana przez Sąd dotyczyła obowiązku rzetelnego poinformowania Kredytobiorców o ryzyku związanym z zawieraniem umowy frankowej. Zdaniem Sądu, który oparł się w tym miejscu o orzecznictwo TSUE, wymagania te nie zostały spełnione. Co więcej Sąd wskazał, że z zapisów umowy odwołujących się do Tabeli Kursowej Banku jednoznacznie wynika, że ryzyko kursowe ponoszą jedynie Kredytobiorcy.

W konsekwencji Sąd unieważnił umowę kredytową i zasądził od Banku zwrot ponad 37 tys. zł oraz 9 tys. CHF z tytułu bezprawnie pobranych od Kredytobiorców rat kredytu.

Wnioski

Umowy zawierane z Deutsche Bank zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnienie.

Banki notorycznie wykorzystywały swoją silniejszą pozycję i zrzucały ryzyko kursowe na Kredytobiorców. Dlatego nie ma na co czekać, należy działać i pozywać Banki. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli zainteresował Cię ten temat przeczytaj inne nasze artykuły oraz wysłuchaj naszego podcastu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej