Po kilkunastu latach regularnej spłaty kredytu, Frankowicz nadal miał do oddania Bankowi Ochrony Środowiska S.A. więcej pieniędzy niż pożyczył. Zakwestionowanie przez kredytobiorcę postanowień umowy kredytu denominowanego do CHF doprowadziło jej unieważnienia przez Sąd oraz zasądzenia całości dochodzonych roszczeń wraz z odsetkami za opóźnienie.

Takie wyroki przekonują, należy działać w swojej sprawie i odzyskać utracone pieniądze! Frankowiczudzialaj.pl.

Wyrok Sądu: Frankowicz nie znał kwoty zobowiązania, umowa nieważna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, 4 grudnia 2019 r. uznał kredyt frankowy za nieważny. Tym samym zasądził od pozwanego na rzecz Frankowicza kwotę żądaną wraz z odsetkami oraz tytułem zwrotu kosztów procesu. Postępowanie dotyczyło postanowień umowy kredytu denominowanego do CHF zawartej we wrześniu 2008 r. z BOŚ S.A.

Konsument zdecydował się na drogę sądową, ponieważ nadal miał do oddania bankowi więcej niż pożyczył. Ponadto podczas zawierania umowy nie miał świadomości, że Bank będzie jednostronnie ustalał kurs spłaty kredytu, gdyż postanowienia umowne regulujące klauzule waloryzacyjne nie były z nim indywidualnie negocjowane.

W ramach procesu dochodzenia roszczeń domagano się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, ewentualnie jej odfrankowienia i zwrotu nadpłaconych rat, jeśli sąd uzna, że umowa może nadal obowiązywać bez zakwestionowanych postanowień.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wskazał w uzasadnieniu, że przyznany przez Bank BOŚ S.A. kredyt frankowy jest nieważny, bowiem powód wnioskował o kredyt złotówkowy, a bank udzielił mu kredytu denominowanego do CHF. Tym samym klient nie znał kwoty zobowiązania w dniu zawarcia umowy.

Wnioski

To kolejne korzystne orzeczenie w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez BOŚ Bank S.A. Warto sprawdzić, czy i Twój kredyt frankowy można unieważnić. Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko BOŚ S.A. i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium