Getin Noble Bank S.A. jest uznawany za najbardziej narażonego gracza w sektorze na ryzyko związane z kredytami walutowymi. Portfel frankowy Getin Noble Bank S.A. wynosi 8,2 mld złotych. Co prawda jest on większy w kilku bankach, ale udział tego portfela w ogólnej kwocie należności wynosi 26 proc., a więc najwięcej wśród wszystkich instytucji aktywnych na naszym rynku.

W okresie pierwszego kwartału bank kontrolowany przez wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego miał 88 mln straty. Łączna wartość utworzonych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych wynosi 340 mln zł i stanowi 3,9 % wartości całego portfela kredytów w CHF.

Przedstawiamy prawomocny wyrok dotyczący Getin Noble Bank S.A. o unieważnieniu umowy kredytowej oraz przedawnieniu roszczeń banku w zakresie zwrotu kapitału.

Sąd: konsumenci w niewspółmiernie niekorzystnej sytuacji

Sąd Apelacyjny w Katowicach, 12 kwietnia 2021 r. zmienił negatywny wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Katowicach unieważniając umowę kredytową (przesłankowo). Ponadto zasądził całość roszczenia, wskazując na przedawnienie roszczenia banku w zakresie wypłaconego kapitału, ponad 24 tys. zł odsetek oraz zwrot kosztów procesu za obie instancje.

Sąd poparł w całości argumentację strony powodowej uznając umowę kredytową za nieważną, czyli od samego początku nie wiążącą stron. Jak uznał Sąd, po wyeliminowaniu z umowy zawartej przez strony postanowień abuzywnych jej treść wykracza poza granice swobody umów. Z tego powodu, na podstawie art. 353(1) k.c. w związku z art. 58 k.c. należy uznać ją za nieważną. Tym samym bank został zobowiązany do zwrotu całości kwot wpłaconych przez kredytobiorców. Sąd orzekł, że roszczenia banku o zwrot kwoty udzielonego kredytu uległy przedawnieniu, ponieważ termin biegnie od daty doręczenia pozwu bankowi. Reasumując powyższe, Sąd uznał potrącenia banku za nieprawidłowe i niezasadne. Wyrok jest prawomocny.

Wnioski

Jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów krajowych, wzorzec umowy stosowany przez Getin Noble Bank zawiera rażące nieprawidłowości i wadliwości natury prawnej, które w zasadzie wykluczają zawarte umowy z obrotu. Bank wprowadził postanowienia naruszające obowiązujące normy prawne i stawiające konsumentów w niewspółmiernie niekorzystnej sytuacji. Sądy coraz częściej doprowadzają do unieważniania takich umów.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Getin Noble Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej