Unieważnienie umowy kredytowej Raiffeisen Bank w jeden rok!

Raiffeisen ma w Polsce około 9,5 mld zł hipotek frankowych, czyli odpowiada za niecałe 10 proc. rynku tych kredytów w naszym kraju. Mamy dobrą wiadomość dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy w Raiffeisen Bank International (dawny Polbank EFG Eurobank Ergasias). W przeważającej większości wyroków sądy w sprawie tych kredytów nie mają żadnych wątpliwości – umowy CHF Raiffeisen Bank są nieważne od dnia ich zawarcia.

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy rekordowe postępowanie sądowe zakończone unieważnieniem umowy kredytowej w jeden rok!

Jak orzekł Sąd?

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 13 stycznia 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w lutym 2010 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11834,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie w I instancji trwało równy rok, w trakcie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron, natomiast odrzucił wniosek strony pozwanej o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka. Warty uwagi jest fakt, że ze względu na sytuację pandemiczną wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Obecnie przepisy covidowe umożliwiają szybszy proces rozstrzygania spraw sądowych i stanowią zachętę dla wszystkich niezdecydowanych kredytobiorców, którzy obawiają się przewlekłego procesu sądowego.

W przedmiotowej sprawie Sąd poparł stronę powodową, która jednoznacznie zapewniała, że bank mógł w dowolny sposób ustalać wysokość stosowanego kursu walutowego, natomiast w żaden sposób nie pozwalał powodom kontrolować celowości i legalności ustalania kursowego. Ponadto nastąpiła sprzeczność sposobu naliczania odsetek z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, co skutkuje uznaniem klauzuli waloryzacyjnej za wadliwą, a finalnie uznaniem całego kredytu za nieważny. Według Sądu wyeliminowanie abuzywnych postanowień uniemożliwia dalsze istnienie umowy, dlatego umowa musi być uznana za nieważną w całości. Przy czym bez znaczenia jest fakt zawarcia aneksów w trakcie trwania umowy kredytowej.

Wnioski

W przeważającej większości wyroków sądy w sprawie kredytów frankowych nie mają żadnych wątpliwości – umowy CHF Raiffeisen Bank są nieważne od samego początku tj. od dnia ich zawarcia. Wyrok TSUE z 3 października 2019 roku był kamieniem milowym w sporach sądowych Frankowiczów z bankami.

Przepisy covidowe umożliwiają i ułatwiają szybki przebieg procesu sądowego, co niewątpliwie stanowi zachętę dla jeszcze niezdecydowanych Frankowiczów.

Dlatego należy działać i rozważyć drogę sądową. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium