Raiffeisen Bank Polska znany jest m.in. z kredytów frankowych odziedziczonych po EFG Polbanku. Umowy tych kredytów są obarczone wadliwością, ponieważ zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne). Odzwierciedla to duża liczba korzystnych wyroków frankowych, jaka zapadła w ostatnim czasie w sprawach przeciwko temu bankowi. Potwierdzeniem jest ostatni wyrok ws. Raiffeisen Banku, w którym Sąd unieważnił umowę kredytową w 15 miesięcy.

Tylko dwie rozprawy, bez dowodu z opinii biegłego

Sąd Okręgowy w Łodzi, 1 kwietnia 2021 r. stwierdził nieważność umowy kredytowej EFG Polbanku, obecnie Raiffeisen Banku. Ponadto od strony pozwanej zasądził kwotę 130 604,53 zł oraz 53 475,68 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Postępowanie w I instancji trwało niecałe 15 miesięcy, podczas którego odbyły się 2 rozprawy. Oceny stanu faktycznego Sąd dokonał na podstawie dokumentów z akt sprawy oraz miarodajnych zeznań powodów. Natomiast oddalił dowód z zeznań świadków strony pozwanej, argumentując to brakiem jakiegokolwiek znaczenia, gdyż osoby te nie brały udziału podczas zawierania umowy z kredytobiorcami. Ponadto Sąd oddalił również wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów, co niewątpliwie przyczyniłoby się do przewlekłego postępowania podczas czasochłonnego opracowywania opinii.

Sąd przychylił się do argumentów strony powodowej uznając jednostronne i dowolne działania banku za sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające interesy konsumenta. Ponadto strona pozwana nie dopełniła kwestii obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców podczas zawierania umowy. Według Sądu wyeliminowanie klauzul abuzywnych uniemożliwia dalsze funkcjonowanie umowy.

Wnioski

Postępowania sądowe w sprawach kredytów frankowych są procedowane coraz sprawniej i szybciej, a orzecznictwo jest stabilne i korzystne dla kredytobiorców. Dodatkowo przepisy covidowe umożliwiają i ułatwiają szybki przebieg procesu sądowego, co niewątpliwie stanowi zachętę dla jeszcze niezdecydowanych Frankowiczów.

Umowy zawierane z Raiffeisen Bank International zawierają klauzule abuzywne pozwalające na unieważnienie lub odfrankowienie. Dlatego należy działać i rozważyć drogę sądową. Więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej