Bank PKO BP nie miał tak bogatego portfela kredytów frankowych jak mBank czy Millennium, ale i w jego umowach zostały zawarte klauzule abuzywne, które pozwalają na unieważnienie. Dowodzą tego ostatnie wyroki polskich sądów.

Pierwszy korzystny wyrok zapadł 14 grudnia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Zdaniem Sądu, umowa Własny Kąt Hipoteczny zawiera klauzule abuzywne, które należy wyeliminować. Natomiast brak możliwości zastąpienia wadliwych zapisów umowy powoduje jej unieważnienie.

W przywołanym wyroku, na szczególną uwagę zasługuje czas rozpatrzenia sprawy, który wyniósł niespełna 6 miesięcy od daty złożenia pozwu. Doskonale pokazuje to, że orzecznictwo w sprawach frankowych jest stabilne i sądy często orzekają już na pierwszej rozprawie.

W wyroku z 17 grudnia 2020 r., który zapadł przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, również dopatrzono się klauzul abuzywnych. Podobnie jak Sąd w Olsztynie, także poznański sąd za jedyne możliwe rozwiązanie uznał unieważnienie przedmiotowej umowy. Wszelkie koszty procesowe zostały poniesione przez Bank.

Wnioski

Umowy zawierane z PKO BP zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu.

Polskie orzecznictwo jest stabilne i sądy coraz częściej orzekają już na pierwszej rozprawie z pominięciem opinii biegłego.

Nie ma na co czekać, należy działać i pozywać Banki! Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom! Zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej