Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny, 18 maja 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z GE Money Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest BPH SA z/s w Gdańsku.

Klienci Szołajski Legal Group odzyskali 35.809,86 CHF oraz 158.457,05 PLN. Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z GE Money Bankiem S.A. w lutym 2008 r. na kwotę 342.883,04 PLN na 348 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 20 listopada 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 10 lutego 2021 r., zaś replikę złożyliśmy 8 grudnia 2021 roku. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza 3 listopada 2022 r., na której przesłuchano Frankowiczów oraz świadków – pracowników banku. Druga rozprawa miała miejsce 27 kwietnia 2023 r., na której zostały oddalone wnioski stron o biegłego sądowego. Wyrok o sygn. akt I C 1815/20 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał 18 maja 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie?

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 158.457,05 PLN oraz kwotę 35.809,86 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834,00 , tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioski

Umowy kredytów indeksowanych do CHF dawnego banku BPH zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z 29 kwietnia 2021 r. C-19/20, wadliwe zapisy należy eliminować z umów w całości, a pozostawienie fragmentu postanowienia umownego jest niedopuszczalne. Następstwem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl!

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z/s w Gdańsku i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej